مریم حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشی

 1.    

  ناقصی با نظام و كاملی ناتمام، مجله رشد زبان و ادبیات فارسی 1376 سال یازدهم شماره 40

  2 یمامه سرزمین زرقاء و زراق، مجله رشد زبان و ادبیات فارسی 1377 سال دوازدهم شماره 47

  3 - * حدیقه احیایی در شعر فارسی، فصلنامه  علمی - پژوهشی دانشگاه الزهراء  1376  سال هفتم شماره 23

  4 از افسانه تا حقیقت ( نقدی بر كتاب ابوسعید ابوالخیر فریتس مایر) كتاب ماه ادبیات و فلسفه 1378 سال سوم شماره چهارم  (28 )

  5 با آهوی كوهی در هزاره دوم، مجله شعر، 1378، سال هفتم  شماره 25

  6 سیری در گلچین های شعر معاصر فارسی 1378 مجله دانشكده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی سال دوم شماره های هفتم و هشتم

  7 نقدی بر غزل مشروطه، مجله شعر، 1379، سال هشتم  شماره 27

  8 سیزیف ایرانی، مجله شعر، 1379، سال هشتم  شماره 28

  9 زهد عالی و علی زاهد، كیهان فرهنگی ویژه نامه بزرگداشت علی (ع) 1379 سال هفدهم شماره 170

  10- نقد ادبی و تدریس متون ادب فارسی،كتاب ماه ادبیات و فلسفه 1379 سال چهارم شماره دوم (38 )

  11- *  تصحیح ابیاتی از حدیقه سنایی بر اساس قدیمی ترین نسخه خطی، فصلنامه علمی -  پژوهشی دانشگاه الزهراء 1379 سال دهم شماره های 34 و 35

  12 مقایسه كرامات شیخ احمد جام ژنده پیل با ابو سعید ابو الخیر، فصلنامه پژوهش ادبی دانشگاه آزاد اسلامی  1381

  13 قاضی در هماوردی با بوكاچیو، كتاب ماه ادبیات و قلسفه 1381 سال پنجم شماره دهم (58 )

  14 با رنگ آبی به سوی فانوس دریایی، كتاب ماه ادبیات و فلسفه 1381 سال ششم شماره دوم (62 )

  15 زن در آینه شعر فارسی (عطار ) فصلنامه كتاب زنان 1381 شماره 15

  16 - *  زبان فاخر و لسان واجد تصوف، فصلنامه علمی -  پژوهشی دانشگاه تبریز 1381 سال 45 شماره های 183 184

  17 اتاقی از آن خود، سمرقند ویژه نامه ویرجینیا وولف 1382 شماره 1

  18 بر زورقی از عاج و بلور در آسمان حریر گون شعر فروغ، نافه 1382 سال سوم شماره 8

  19 - كسی كه مثل هیچكس نیست، زنان، 1382، سال دوازدهم شماره 107

  20 - *  از غزنه تا شیراز، فصلنامه علمی -  پژوهشی دانشگاه الزهراء 1382 و 1383، شماره های 48 و 49

  21- *  شعوانه پارسا زن عارف شاعر ایرانی قرن دوم هجری، فصلنامه علمی -  پژوهشی انجمن زبان و ادبیات فارسی 1383 سال دوم شماره پنجم

  22 *  تحلیل ساختاری حكایت جدال سعدی با مدعی، دو فصلنامه پژوهشكده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی 1383 شماره سوم

  23 انسان گرایی در شعر شفیعی كدكنی، نافه، شماره 23،اسفند 1383

  24 چاپ متن سخنرانی در باره سنایی در شماره 82 كتاب ماه ادبیات و فلسفه

  25 -*   رمزپردازی باد در آثار سنایی،زمستان 84 و بهار 85مجله علمی پژوهشی دانشگاه الزهراء

  26   *شعر زنان عارف، نشریه علمی پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه كرمان، ادبیات و زبان، شماره 18، زمستان 84

  27 ترجمه و شرح عربی حدیقه سنایی، كتاب ماه ادبیات و فلسفه شماره 92، خرداد 84

  28 روایت زنانه در داستان نویسی زنانه، -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 93، تیر 84

  29 بایزید بسطامی آیینه ای الهی، نامه پارسی، سال دهم شماره دوم، تابستان 84 

  30 زنددخت، مجله زنان، زمستان 84   

  31 نقد فمنیستی آثار سیمین دانشور، نافه  مهر 1385

  32   *آرمانشهر زنان، مجله پژوهش زنان،دوره 4، شماره 3،پاییز 85

  33  * بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار خاقانی و نظامی، نشریه علمی پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه كرمان، ادبیات و زبان،شماره 23 بهار 87  

  34  * سمبولیسم نردبان در شعر مولوی، کاوش نامه شماره 15، پاییز و زمستان 1386

  35 * مقایسه تطبیقی حکایت های هندی ایرانی در ادب کلاسیک فارسی، پژوهش زنان، پاییز 86،دوره 5،  شماره

  36 - *شطحیات منظوم مولانا در غزلیات شمس، نامه فرهنگستان، دوره نهم شماره سوم، پاییز 86

  37 -* پری در شعر مولانا، نشریه علوم انسانی علمی- پژوهشی دانشگاه الزهراء، زمستان 86 و بهار 87

  38-* نقد کهن الگویی غزلی از مولانا، پژوهش زبان و ادب فارسی، شماره یازدهم، زمستان 87

  39 از رند حافظ تا کولی سیمین، حافظ شماره 54،شهریور 1387

  40 *مروارید جان در صدف تن، مجله علمی ترویجی دانشگاه سمنان، زمستان 87، شماره 25

  41 _*رمزپردازی زن در ادب عرفانی، پزوهش زنان، دوره ی 7، شماره یک، بهار 1388

  42- نقد ساختاری دستور زبان عشق قیصر امین پور، نامه پارسی، سال چهاردهم، شماره اول و دوم بهار و تابستان 1388

  43-*جلوه های رمانتیسم در شعر حمیدی شیرازی، مریم حسینی،نویسنده دوم: الهام کفاش پنجه شاهی، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهراء، شماره 73 پاییز 87

  44-* تأثیرپذیری های سهروردی از سنایی در آفرینش داستان های رمزی، پژوهش های ادبی، شماره 22،سال ششم، زمستان 87

  45- مروارید جان در صدف تن، نشریه دانشگاه سمنان، زمستان 87  شماره 25

  46 *مقایسه تطبیقی نقاشی های صنیع الملک و داستان های هزار و یکشب نویسنده اول: فهیمه زارع زاده، پژوهش زنان، فرهنگ و هنر، دوره 1 شماره2،زمستان 1388

  47 نقد ادبی فمنیستی، عیار نقد، خانه کتاب، 1388

  48 -*رمزپردازی غار در فرهنگ ملل ویار غار در غزل های مولوی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد ادبیات عرفانی اسطوره شناختی،  شماره پانزدهم تابستان 1388

   50- * بررسی تطبیقی زنده به گور هدایت با یادداشت های یک دیوانه گوگول، نشریه ادبیات تطبیقی، سال اول شماره دوم بهار 89

  -51* سیمای زن در رمان های برگزیده ی محمد محمد علی با تأكید بر نقد ادبی فمینیستی، مریم حسینی، نویسنده دوم:فرانک جهانبخش، پژوهش زنان، دوره اول، شماره 3 بهار 1389  

  52 - * آیین فتوت و جوانمردی در حدیقه سنایی، زبان و ادب پارسی، شماره 43 بهار 89

  53- -*برداشت ها و تحریف های مردسالارانه از متون دینی در ادب فارسی، مجله زنان دانشگاه الزهراء،

  -54-*نقد فمنیستی اثر نویافته ای از پروین اعتصامی، پژوهش زنان فصلنامه فرهنگ و هنر دوره 2 شماره 1 پاییز  1389 

  -55-* نقد کهن الگویی الهی نامه عطار، کاوش نامه، 1390 نشریه علمی پژوهشی دانشگاه یزد، سال دوازدهم، شماره 23، پاییز و زمستان 90  

  56 -* شهر خدای سنایی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد ادبیات عرفانی اسطوره شناختی، شماره 20، 1389

  57 - *زن سوفیایی در رویاهای عارفان، مطالعات عرفانی، نشریه مطالعات عرفانی، شماره دهم،  پاییز و زمستان 88

  58-فلسفه فرحی و خوشدلی در دیوان سعدی، 1389، سعدی شناسی دفتر چهاردهم، اردیبهشت 90

  59-*نقد و بررسی کتاب روح من زن است، پاییز 89، نامه فرهنگستان، شماره 43 دوره یازدهم شماره سوم

  1. * نقد کهن الگویی قصه الغربه الغربیه سهروردی،1389 نشریه ادبیات عرفانی دانشگاه الزهراء، شماره 2  . نویسنده دوم: پری سیما جوادی.

  2. *نام گزینی زنان در داستان های هزار و یکشب، مریم حسینی، نویسنده دوم:حمیده قدرتی، نشریه متن پژوهی ادبی، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی، سال پانزدهم، شماره چهل و هشتم، تابستان 1390

  3. * روند قصّه گویی شهرزاد در توالی قصّه های هزار و یک شب، 1391 مریم حسینی، نویسنده دوم:حمیده قدرتی، نشریه علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان، بهار 91

  4. مقایسه تطبیقی قصاید سنایی و سعدی، سعدی شناسی، دفتر پانزدهم، اردیبهشت 1391

  5. *بن مایه های آیین های مهری و زرتشتی در هفت پیکر نظامی، 1391، جستارهای ادبی مشهد، تابستان 91

  6. *پیکرگردانی در داستان های هزار و یکشب، 1391 فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی،

  7. مقاله حدیقه الحقیقه درج در دائره المعارف اسلامی درج در دانشنامه اسلام شماره 12

  8. مقاله سنایی درج در بنیاد دائره المعارف اسلامی درج در دانشنامه اسلام شماره

  9. *دلایل پیکرگردانی در داستان های هزار و یکشب، 1391 نویسنده دوم سارا پورشعبان،متن پژوهی ادبی، سال شانزدهم، شماره 52

  10. *تحلیل رمان رویای تبت بر اساس استعاره نمایشی گافمن، 1391، نویسنده دوم مژده سالارکیا، متن پژوهی ادبی، سال شانزدهم شماره پنجاه و سوم

  11. *کهن نمونه ها در داستانی از هزار و یکشب، 1390،نویسنده دوم عاطفه گزمه، فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم، سال نوزدهم شماره 70

  12. *سفر قهرمان در داستان حمام بادگرد بر اساس شیوه تحلیل کمپبل و یونگ، نویسنده دوم نسرین شکیبی، ادب پژوهی، سال ششم شماره 22 زمستان 1391

  13. بررسی عناصر سوررئالیستی در داستان ملکوت بهرام صادقی، نویسنده اول: مریم حسینی، همکار:مسروره مختاری، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارومیه، سال دوم شماره 7 پاییز و زمستان 1391

  14.  بررسی کاربرد خویشکاری های مذهبی در داستان مهر و ماه، ادبیات داستانی دانشگاه رازی کرمانشاه شماره 1 1392. همکار دوم: فاطمه تقی زاده

  15. * *بررسی نسخه های خطی شرح شطحیات و ضرورت تصحیح دوباره آن، گوهر گویا، اصفهان، بهار 92 . نویسنده اول:مریم حسینی. همکار دوم: الهام رستاد.

  16. *اسطوره یاد و فراموشی در داستان های رمزی و تمثیلی، فصلنامه الهیات و هنر، زمستان 92

  17. تائو در اسلام، ترجمه از مقاله ساچیکو موراتا، کتاب ماه در ادبیات شماره 82، بهمن 1392 ، شماره چهارم سال هفدهم.

  18. * طبقه بندی انواع خویشکاری تولد قهرمان در اسطوره ها افسانه ها قصه های عامیانه و قصه های پریان. نویسنده اول. همکار: نسرین شکیبی ممتاز، دوفصلنامه فرهنگ و ادبیات عامه، سال اول شماره اول

  19. * مقایسه تطبیقی مفهوم هویت اجتماعی در آثار ناتالیا گینزبورگ و فریبا وفی،فصلنامه ادبیات تطبیقی جیرفت سال هشتم شماره 32.زمستان 93. نویسنده اول: عفت منیری.

  20. * بررسی زیست جهان در آثار ناتالیا گینزبورگ بر اساس آرای یورگن هابرماس. پژوهش ادبیات معاصر جهان. نویسنده اول: عفت منیری.دوره 19 شماره 1. بهار و تابستان 93

  21. * اثر کلاسیک؛ بازخوانی مفهوم کلاسیک از نظر شارل سنت بوو. مجله نقد ادبی، نویسنده اول: لیلا اقایانی چاووشی.شماره 28.زمستان 93

  22. * اسطوره تولد قهرمان، مجله ادب پژوهی، همکار دوم: نسرین شکیبی ممتاز. پاییز 93

  23. * تحلیل روان‌شناسانة دعوت و طلب و نقش آن در آشناسازی و تشرّف در سفر قهرمان (در اسطوره‌ها، داستان‌های رمزی، قصه‌های پریان، قصه‌های عامیانه و روایت‌های عرفانی) مجله دانشگاه خوارزمی، دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی، شماره 21 سال بیست و دوم بهار و تابستان 1393 . شاپا: 9740-1735.همکار دوم: نسرین شکیبی

  24.   *تکرارهای اساطیری در کشف الاسرار روزبهان بقلی شیرازی، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی. زمستان 93. نویسنده مسئول. همکار دوم: کبری بهمنی.

  25. آیین مهر و بازتاب آن در شعر نوذر پرنگ، فصلنامه دانشکده ادبیات ارومیه. آیینه ادب- ادبیات معاصر. سال دوم شماره 8 پاییز و زمستان 1392. همکار دوم:منظر وزیرزاده.

  26. *سفرهای آیینی اسفندیار در شاهنامه، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره 26 پاییز 91 . همکار دوم نسرین شکیبی شابک 1735-1030 صص25-50

   89- نقد ساخت‌گرایی تکوینی رمان همسایه‌ها اثر احمد محمود. همکار دوم آرزو شهبازی مطالعات داستانی

   90- بررسی تأثیر سرمایه های زنان بر نقش سلطه در رمان رؤیای تبت بر اساس نظریه کنش. نویسنده مسئول: مریم حسینی، مژده سالارکیا، صص 17-40 سال اول شماره 4 پاییز 1392 2013

   91 *روانشناسی اسطوره. نویسنده مسئول: نسرین شکیبی، متن پژوهی تابستان 94، سال 19 شماره 64 . صص 7-29

   92. *ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی، جستارهای ادبی،زمستان 93  سال 47 شماره 4 ..صص 21- 38.

   93. *مقایسه تطبیقی روایت در رمان چراغها را من خاموش می کنم و دفترچه ممنوع بر اساس آرای ژنت، نویسنده اول: رقیه وهابی، فصلنامه پژوهش های تطبیقی زبان و ادبیات ملل، سال اول شماره 2 زمستان 94

   94. *کارکرد اسطوره در گفتمان پسااستعماری رمان معاصر فارسی، نویسنده اول: نفیسه مرادی.مجله پژوهش زبان و ادبیات فارسی. تابستان 1394

   95-  *بررسی فرایند فردیت یونگ در «اسکندرنامه» نظامی، نویسنده مسئول. همکار دوم:سولماز دهقانی، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، پاییز 94

   96 - *بررسی نسخه مصور نامه خسروان، نویسنده اول: ماه منیر شیرازی، مجله نگره، بهار 94

   97- *جدال زنان عیار در برابر اسطوره مغول در آثار بهرام بیضایی، زن در فرهنگ و هنر، زمستان 94. نویسنده اول: رقیه وهابی دریاکناری

   98- *مقایسۀ تطبیقی نظریۀ استعارۀ مفهومی در شعر و تصویرگری با نگاهی به غزل «ما ز بالا ئیم و بالا می رویم » مولانا با تصویرسازی آیدین آغداشلو*کیمیای هنر، بهار 95.سال پنجم شماره 18  نویسنده اول: سروناز پریشانزاده.

    99- *معرفی تحلیلی و مقایسۀ سه سیرت نامه محمود بن عثمان، ادبیات عرفانی سال هفتم شماره 12، بهار و تابستان 94. نویسنده اول مریم رجبی نیا

   100- * مجانین العقلای زن در تصوف اسلامی،نویسنده مسئول. نویسنده دوم: الهام روستایی، مجله زن در فرهنگ و هنر،دوره 8 شماره 1،  بهار 95

   101- *تحلیل نشانه شناسی اجتماعی آژانس شیشه ای، زبان پژوهی، بهار 95، شماره 18. نویسنده مسئول. نویسنده دوم دکتر ساسانی

   102- * انواع بازسازی و بازآفرینی بیضایی از داستانهای کهن دانشگاه تربیت معلم.پذیرش مقاله. مریم حسینی و  رقیه وهابی دریاکناری.

   103-*تحلیل نقش مایه های اساطیر آن جهانی، مشترک با دکتر دادور و سروناز پریشانزاده. نشریه معرفت ادیان،سال هفتم، شماره سوم، پیاپی 27، تابستان 95 . نویسنده سوم

   104- * تحلیل قصه های ایرانی بر اساس آرای بتلهایم، فرهنگ و ادبیات عامه شماره 9 سال 4 تابستان 1395 همکار دوم مرضیه عظیمی

   105-* تصویر ایزدبانوان در آثار بهرام بیضایی، زن در فرهنگ و هنر، دورۀ 8 شماره 3 پاییز 1395.  مریم حسینی و رقیه وهابی دریاکناری.

  106-*رمزگان و وجه: دو عامل متمایزکننده در سبک شناسی گفتمانی قصاید ناصرخسرو، فهیمه خراسانی غلامحسین زاده، مهر و آبان 95. دوماهنامه جستارهای زبانی.

  107- تحلیل عنصر تضاد و تقابل در زیبایی شناسی  با تکیه بر منتخب آثار عطار، دکتر قبادی، مریم حسینی و  عطیه مشاهری فرد

  108 – اسطوره قربانی در آثار بهرام بیضایی، ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، سال سیزدهم شماره 48 پاییز 1396، رقیه وهابی دریاکناری و مریم حسینی

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

چكیده مقاله ها ی چاپ شده در همایش ها

1 جایگاه عقل در نظام فكری سنایی، چاپ شده در چكیده مقالات همایش،  1384

2 زن در شعر بهار، چاپ شده در چكیده مقالات همایش بهار، 1383

3 -  شعر ناب مولانا، چاپ شده در چكیده مقالات همایش استادان ادبیات فارسی

4- مقایسه رمزپردازی آهو در شعر فارسی و نقاشی های استاد فرشچیان همایش بهار ایرانی17  اردیبهشت 1386

5 - رمزپردازی غار در شعر مولانا، همایش بین المللی بزرگداشت مولانا آبان 86

6 سمبولیسم براق در شعر فارسی، همایش بین المللی هنر نبوی

7 سمبولیسم رنگ در کشف الاسرار روزبهان، همایش بین المللی مکتب شیراز

8 نظام احسن در اندیشه سنایی، همایش بین المللی حکیم سنایی

9 چندصدایی در رمان زنان ایران از سووشون تا بازی آخر بانو، همایش چندصدایی در هنر ایران

10 ژاله اصفهانی و شعر مهاجرت، همایش بین المللی کارنامه صد سال شعر زنان، دانشگاه الزهرا، مهر 1388

11 فمنیسم در شعر زنان ایران،، همایش بین المللی کارنامه صد سال شعر زنان، دانشگاه الزهرا، مهر 1388

12 نقد ساختاری و فمنیستی شعری از نادیا انجمن، همایش بین المللی کارنامه صد سال شعر زنان، دانشگاه الزهرا، مهر 1388

13 حکایت های زنان صوفی در روض الریاحین زن در تاریخ اسلام کتابخانه ملی آذر 88

14 عصر اعتراض در شعر زنان در ایران

15 همایش ملی ادبیات معاصر، مهاباد، خرداد 90 نقد رمان کیمیاخاتون

16- داستانی از مثنوی ارومیه با تقی زاده

17- بررسی تطبیقی خاطره نویسی از دوران جنگ، عفت منیری همایش ملی ادبیات داستانی

18- صور ازلی در ادبیات کلاسیک فارسی، هفتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی 13 و 14 اسفند هرمزگان

19- نقد مارکسیستی رمان همسایه ها________________________________

20- گفتمان شناسی اسطوره و نقد اسطوره ای در ادبیات معاصر ایران، دانشگاه گیلان، 16 و 17 اردیبهشت 1393

 

چاپ مقاله کامل در همایش ها و كنفرانس ها :

 1. كنفرانس بین المللی در دانشگاه تهران ” سفر در ادبیات جهان “ مقاله ” سفر در داستان ها “ چاپ شده در مجموعه مقالات 1382

 2. كنفرانس بین المللی انوری در عشق آباد، مقاله با عنوان كشاكش قناعت و آز در شعر انوری  چاپ شده در مجموعه مقالات به زبان تركمنی      

 3. شوریده ای در غزنه، مجموعه مقالات، جایگاه عقل در نظام فکری سنایی، نشر سخن 1385

 4. زیبایی شناسی زبان عرفانی در شطحیات بایزید بسطامی،1385،فصلنامه هنر، شماره 70

 5. مقاله رمانتیسم در شعر پروین، چاپ شده در مجموعه مقالات همایش،1386 

 6. مقاله زن شعر خداست در مجموعه مقالات در "یادی دوباره از بهار" به کوشش سعید بزرگ بیگدلی، 1386

 7. تأثیر شعر غربی بر شعر نو ایران، مجموعه مقالات همایش بین المللی تعامل ادبی ایران و جهان، تهران، 1386، چاپ در کتاب سفر در آینه انتشارات سخن، 1387

 8. قصیده جوی مولیان و استقبال گویندگان از آن، نشریه رودکی ویژه نامه همایش بین المللی رودکی، پاییز 87  

 9.  مقایسه رمزپردازی آهو در شعر فارسی و آثار استاد فرشچیان، بهار ایرانی، بهار 1388،تهران، فرهنگستان هنر

 10. نظام احسن در اندیشه سنایی مجموعه مقالات همایش سنایی 1388 خانه کتاب

 11. کارنامه صد سال شعر زنان فارسی سرا، تهران،28 و 29 مهر 1388، دانشگاه الزهراء،ژاله اصفهانی و شعر مهاجرت، مریم حسینی، مهشاد شهبازی

 12. کارنامه صد سال شعر زنان فارسی سرا، تهران،28 و 29 مهر 1388، دانشگاه الزهراء، فمنیسم در شعر زنان ایران، عصر اعتراض، مریم حسینی

 13. کارنامه صد سال شعر زنان فارسی سرا، تهران،28 و 29 مهر 1388، دانشگاه الزهراء، نقد ساختاری و فمنیستی شعری از نادیا انجمن

 14. سمینار بین المللی بین المللی زن در تاریخ اسلام 2   حکایت های زنان صوفی در روض الریاحین امام یافعی تهران کتابخانه ملی 25 و 26 آذر 1388 چاپ شده در زمستان 92

 15. Gogol in Iran  همایش بین المللی بزرگداشت گوگول، اوکراین مهر 1388

 16. Polyphony in the novels of Iraninan women writers بارسلونا، تابستان 1389

 17. جست و جوی عشق در داستان های غزاله علیزاده، انجمن جامعه شناسی تهران، مقاله کامل 1389

 18. فلسفه فرحی و خوشدلی در غزلیات سعدی،اردیبهشت 91، سعدی شناسی

 19. مقایسه تطبیقی قصاید سعدی و سنایی، سعدی شناسی دفتر پانزدهم 1391

 20. چندصدایی در رمان های زنان در ایران، همایش چندصدایی، 1390، در مجموعه گفتگومندی در ادبیات و هنر، ص 79 سخن 1390

 21. حکایت های زنان صوفی در روض الریاحین زن در تاریخ اسلام کتابخانه ملی آذر 88 چاپ شده در زمستان 92

 22. عصر اعتراض در شعر زنان ایران، همایش کارنامه صد سال شعر زنان فارسی سرا، تهران 5 خرداد 1390

 23. بررسی مواضع سکوت در شعر پروین، مریم حسینی، مهشاد شهبازی، همایش کارنامه صد سال شعر زنان فارسی سرا، تهران 5 خرداد 1390

 24. نقد مارکسیستی رمان همسایه ها با آرزو شهبازی همایش هرمزگان اسفند 92

 25. بررسی تطبیقی خاطره نویسی از دوران جنگ همایش ادبیات داستانی با عفت منیری اسفند 92

 26. بررسی تطبیقی اشعار پروین اعتصامی و ویلیام بلیک، همایش پروین اعتصامی،تهران، دانشگاه خوارزمی، فروردین 1393

   

   

  شركت در همایش ها و كنفرانس ها :

 • شركت در دومین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی ( سفر از منظر ادبیات جهان ) دانشگاه تهران 1381 

 • شركت در همایش بزرگداشت ملك الشعراء بهار ( زن در اشعار بهار ) دانشگاه تهران 1383

 • شركت در نشست با شوریده غزنه در محل خانه كتاب 1382 (متن سخنرانی در شماره 82 مجله كتاب ماه ادبیات و فلسفه درج شده است )

 • سیری در مطبوعات عصر مشروطه، متن سخنرانی در دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی بهار 81  (چاپ شده )

   

 • بحث و گفتگو پیرامون شعر ناب، 7 / 9 / 79 كانون جوان، دانشگاه الزهراء

 • معرفی جنید بغدادی عارف و متفكر  21/ 8/80 گروه ادیان و عرفان

 • سیمای زن در آثار زنان شاعر معاصر،آمفی تئاتر  دانشگاه الزهراء 9/12/ 82

 • اومانیسم در شعر معاصر ایران ــــــــــــــــــــــــــــــ 2/10/1381

 • ویرجینیا وولف در آینه آثارش ــــــــــــــــــــــــــــ10/2/1382

 • آزادی و انواع ادبی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • زن در تصوف و عرفان ، سخنرانی هفته پژوهش22 / 9 / 1382

 • تأثیر ادبیات مغرب زمین بر ادبیات معاصر ایران، سخنرانی هفته پژوهش 1383

 •           خاقانی زن ستیز و نظامی فمنیست، سخنرانی در هفته پژوهش 1385

 • آرکی تایپ ها در شعر حافظ سخنرانی در دانشکده ادبیات دانشگاه الزهراء

 • شركت در همایش نكو داشت سنایی، 29 فروردین 1384، ارائه مقاله با عنوان ” جایگاه عقل در نظام فكری سنایی

 • شركت در همایش نكوداشت پروین اعتصامی، 8 مرداد 1384 ارومیه، ارائه مقاله با عنوان سیمای زن در شعر پروین اعتصامی

 • شركت در جلسه نقد كتاب كیمیا خاتون در خانه كتاب سه شنبه 28 تیر ماه 1384

 •  نقد فمنیستی رمان ” چه كسی باور می كند رستم “ در محل انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران 3/12/83

 • شركت در همایش زیبایی شناسی دین با ارائه مقاله زیبایی شناسی شطحیات بایزید بسطامی دی ماه   1384 

 • نقد فمنیستی آثار غزاله علیزاده، انجمن جامعه شناسی دانشگاه تهران، اسفند 1384 

 • شركت در مراسم اهداء چهاردهمین جایزه ادبی و تاریخی دكتر افشار به ایرانشناس هلندی پروفسور دوبروین، دهم خرداد 1385 همراه با سخنرانی درباره سنایی شناسی دوبروین

  • -سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش، آنیما و زنان گمنام صوفی،آذر    1385

   • همایش بزرگداشت پروین اعتصامی، تبریز،جنبه های  رمانتیسم شعر پروین  اسفند 1385

    • بهار ایرانی، رمزپردازی آهو در شعر فارسی و نقاشی های استاد فرشچیان، اردیبهشت 1386

    • شطحیات منظوم مولانا شهر کتاب تیرماه 1386 دو جلسه

   • نقد دستور زبان عشق قیصر امین پور شهریور ماه 1386 شهر کتاب

    • تأثیر ادبیات مغرب زمین بر شعر معاصر ایران، همایش بین المللی ادبیات معاصر ایران، تهران دانشگاه تهران، آبان  1386

    • نقد و بررسی زبور پارسی شهر کتاب فروردین 1387

    • همایش بین المللی مکتب شیراز، سمبولیسم رنگ در کشف الاسرار روزبهان، آذر 1387، تهران، فرهنگستان هنر

    • همایش بین المللی حکیم سنایی، تهران، دانشگاه الزهراء 1388

    • همایش چندصدایی در هنر ایران، اسفند 87

   • همایش حکیم سنایی تهران دانشگاه الزهراء 1387

 • همایش صد سال شعر زنان تهران دانشگاه الزهراء 1388

   • سمینار بین المللی زن در تاریخ اسلام تهران کتابخانه ملی 1388

    • کنفرانس بین المللی بزرگداشت گوگول در اوکراین کیف، مهر 1388

   • کنفرانس بین المللی WOCMES  در بارسلونا تابستان 1389

   • کنفرانس بین المللی نقد ادبی ایران مشهد اسفند 1389

   • سمینار در دو دانشگاه ناپل و بولونیا دی ماه 1390

   • سفرهای آیینی در شعر عطار شهر کتاب، فروردین 1391

   • عطار و روزگار ما شهر کتاب مرکزی،شهریور 91

   • نقد و معرفی رساله سپهسالار تصحیح محمدعلی موحد شهر کتاب دی ماه 1391

   • نقد کتاب مولوی و اسرار خاموشی، انجمن نقد ادبی،

   • نقد کتاب با چراغ و آینه، انجمن نقد ادبی،

   • کنفرانس بین المللی WOCMES  در آنکارا تابستان 1393

   • چگونه متنی تاریخی تبدیل به شاهکاری ادبی می شود. شهر کتاب خرداد 92

   • نقد کتاب درباره نقد نوئل کارول شهر کتاب همراه با دکتر نجومیان

   • نقد اسطوره ای شعر حافظ، شهر کتاب، 2 جلسه  خرداد 93

   • همایش یادروز حافظ 22/7/94

   • مولانا و ورزبهان بقلی، 7/7/94

   • درباره روزبهان بقلی شیرازی، خانه اندیشمندان علوم انسانی، 27 /8/ 1394

     اسطوره در مکتب های ادبی جهان، 24 آبان 1395 همایش اسطوره شناسی و نقد اسطوره ای دانشگاه شهید بهشتی.

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

پژوهشگر نمونه دانشگاه الزهراء به طور متوالی  در سال های  1380 -  1381    1382     1383  - 1384- 1385 1386 1387- 88 89 90 91_ 92-93-

دریافت جایزه تشویقی کتاب سال به مناسبت تصحیح کتاب حدیقه الحقیقه 1383

دریافت جایزه پژوهشگر برتر در مراسم هفته کتاب، آذر 92

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

1 كتاب پیر پرده نشین در شرح احوال و آثار جنید بغدادی انتشارات دانشگاه الزهراء 1380

2 تصحیح كتاب حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه سنایی غزنوی انتشارات نشر دانشگاهی 1382

( این اثر كتاب تشویقی کتاب سال 1383 در رشته ادبیات  است.)

3 نخستین زنان صوفی،به همراه ترجمه كتاب ذكر النسوه المتعبدات سلمی، نشر علم، 1385

4 ریشه های زن ستیزی در ادبیات کلاسیک فارسی، نشر چشمه، پاییز 1388

5- سنایی، نشر خانه کتاب، 1392

6- تصحیح و ترجمه کتاب کشف الاسرار روزبهان بقلی شیرازی، انتشارات سخن، 1393

7-  کتابشناسی مطالعات اسطوره­ای، با همکاری رقیه وهابی دریاکناری و زهرا عامری.چاپ دانشگاه شهید بهشتی، 1395

8- مکتب های ادبی جهان، انتشارات فاطمی، 1396.

9- گلگشتی در شعر و اندیشه سنایی، انتشارات سمت، در حال نگارش.

 

سایر پژوهش ها

 

  فعالیت های علمی دیگر :

 1. رییس انجمن نقد ادبی ایران، از خرداد 1394.

 2. سردبیر نشریه ادبیات عرفانی علمی - پژوهشی دانشگاه الزهراء 1388-1391

 3. عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهراء

 4.   عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی نقد ادبی

 5. عضو هیئت تحریریه نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات علمی پژوهشی نشریه دانشگاه تهران

 6. عضو هیئت تحریریه نشریه متن پژوهی دانشگاه علامه طباطبایی

 7. عضویت در هیئت ممیزه دانشگاه الزهراء 1387 1389

 8. عضویت در کرسی های نظریه پردازی زبان و ادب فارسی

 9. داوری صدها مقاله ادبی برای نشریات مختلف

 10.  داوری کتاب سال، کتاب فصل، جایزه پروین اعتصامی، جایزه جلال آل احمد. سالهای متمادی

 11. عضو هیئت علمی و  داوری جشن نامه فارابی

 12.  داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های تربیت مدرس، علامه طباطبایی، تربیت معلم و الزهراء

 13. دبیرعلمی همایش کارنامه صد سال شعر زنان فارسی سرا،  تهران: دانشگاه الزهراء،

 14. دبیر علمی همایش بین المللی حکیم سنایی، تهران، دانشگاه الزهراء و کوشش برای انتشار چکیده مقالات و مقالات همایش، انتشار ویژه نامه حکیم سنایی دی ماه 1387

 15. ویراستاری و چاپ چکیده مقاله های همایش شعر زنان

 16. ویراستار مجله علمی پژوهشی دانشگاه الزهراء

 17. ویراستاری ویژه نامه های ادبیات شماره  48 و 49 بهار 83 و شماره 56 و 57 بهار 85 و شماره 66 پاییز  ویژه نامه تاریخ 86 و شماره 63 و 64 ویژه نامه زبان شناسی  شماره  68 و 69 و شماره 73 و شماره 74 بهار، پاییز و زمستان 87

 1. مصاحبه ها :

 2. 1 مجله گوهران شماره 1، 1382  مصاحبه با اردوان امیری نژاد به بهانه تصحیح مجدد حدیقه

 3. 2 كتاب هفته، شماره 233، دوشنبه 29 فروردین،مصاحبه با صبا واصفی، كالبد شكافی شعر سنایی

 4. 3 روزنامه ایران، 30 / 1/ 84

 5. 4 مجله زنان شماره 142

 6. 5 روزنامه ایران سه شنبه 7 خرداد 1387 شماره 3940

 7. 6 روزنامه اعتماد درباره ریشه های زن ستیزی

 8. 7- روزنامه ایران، درباره کشف الاسرار و مکاشفات الانوار

 9.  

 10. میز گردها :

 11. كتاب، فرهنگ و گفتگو، آبان 1378 

 12. اهمیت مطالعه ادبیات كلاسیك اروپا،همراه با فریده مهدوی دامغانی  دانشگاه الزهراء 9 / 9/ 83