مریم حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : 

كارشناسي ارشد:   

كارشناسي :

 

زمینه های تدریس

نقد ادبی

مکتب های ادبی

متون تصوف و عرفان

سنایی شناسی

ادبیات زنان