دکتر مریم حقیقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات

   دكتري (Ph.D) :  مهندسی شیمی , دانشگاه علم و صنعت , 1389

   كارشناسي ارشد:   مهندسی شیمی , دانشگاه صنعتی شریف , 1379

   كارشناسي : مهندسی شیمی , دانشگاه تهران , 1376

 

زمینه های تدریس