دکتر مریم حقیقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

شیمی صنعتی 1

شیمی صنعتی 2

اصول صنایع شیمیایی

 

فایل ها و منابع درسی

 طرح درس-شیمی صنعتی 1.pdf