دکتر مریم حقیقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مریم حقیقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه شیمی


   دكتري (Ph.D) :  مهندسی شیمی , دانشگاه علم و صنعت , 1389

   كارشناسي ارشد:   مهندسی شیمی , دانشگاه صنعتی شریف , 1379

   كارشناسي : مهندسی شیمی , دانشگاه تهران , 1376


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده شیمی

   تلفن: 

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  m.haghighi@alzahra.ac.ir