میرحسین موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

  عنوان رساله كارشناسي ارشد:
برآورد كشش قيمتي و وقفه هاي مالياتي به تفكيك گروههاي مختلف مالياتي در اقتصاد ايران (استاد راهنما : جناب اقاي دكتـر شاكري )، 1383
 
 عنوان رساله دوره دكتري:
اثرات اقتصادي قيمت گذاري بهينه فرآورده هاي نفتي با لحاظ هزينه هاي خارجي در بخش حمل و نقل بـا اسـتفاده از الگـوي
تعادل عمومي كاربردي (استاد راهنما: آقاي دكتر عباس شاكري، اساتيد مشاور آقايان دكتر تيمـور محمـدي و دكتـر اسـفنديار
جهانگرد )، 1389

 مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

رديف

عنوان نوشته

محل انتشار

شماره

سال

1

بررسي کارائي سيستم مالياتي ايران با در نظر گرفتن کشش و وقفه مالياتي

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران

17

1382

2

بررسي سرمايه گذاري خصوصي و دولتي در بخش کشاورزي

مجله اقتصاد كشاورزي و توسعه

43 و 44

1382

3

بررسی عوامل موثر در سطح وصول درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران

پژوهشكده امور اقتصادي و دارايي

2

1384

4

بررسی کشش قیمتی و وقفه مالیاتی در مالیات بر شرکت های استان تهران

پژوهشكده امور اقتصادي و دارايي

2

1385

5

مدل سازي اثرات فعاليت بخش هاي اقتصادي بر ايجاد آلاینده های زیست محیطی

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

1386

6

برآورد سیستم تقاضای روتردام بر اساس داده های مخارج شهری خانوار های استان آذربایجان غر بی

پژوهشكده امور اقتصادي و دارايي

1

1386

7

تحليل نظري وضع ماليات بهينه با توجه به الگوي تخصيص زمان

پژوهشكده امور اقتصادي و دارايي

2

1387

8

ارايه راهکارهاي افزايش انگيزه سرمايه گذاري در بخش کشاورزي ايران

اقتصاد و کشاورزي

3

1387

9

 

پیش بینی نقاط چرخش ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فرایندهای

تصادفی زنجیره مارگوف

پژوهشكده امور اقتصادي و دارايي

3

1388

10

پیش بینی هزینه های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل ریلی با استفاده از مدل هاي ساختاري، سري زماني و سيستم شبكه عصبي - فازي

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

2

1388

11

تعیین دامنه تغییرات نرخ تورم به منظور اجرای سیاست هدفگذاری تورم

فصلنامه مدلسازي اقتصادي

1

1389

12

تخمين مدل ساختاري تقاضاي بنزين و نفت گاز در بخش حمل و نقل ايران

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي

سال هفتم- شماره 25

1389

13

بررسي اندازه دولت در اقتصاد ايران با استفاده از الگوي رشد بارو

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي

سال دهم شماره سوم

1389

14

 

برآورد قيمت سايه اي آلاينده هاي زيست محيطي ناشي از مصرف سوخت هاي

فسيلي در بخش حمل و نقل

فصلنامه شریف

شماره 3

1390

15

بررسي تاثير تعميق مالي بازارهاي مالي بر رفتار بازار بورس اوراق بهادار ايران

مدل سازي اقتصادي

سال پنجم شماره 4 (پياپي 16)

1391

16

بررسی اثرات آزاد سازی های مالی بر بازار سهام ایران

راهبرد

شماره 64

1391

17

هدف گذاري نرخ تورم: كاربردي از كنترل بهينه

مدل سازي اقتصادي

سال ششم شماره 3 (پیاپی 19)

1391

18

قيمت گذاری بهينه بنزين و نفت گاز با لحاظ هزينه هاي

خارجي در در بخش حمل و نقل

فصلنامه پژوهشنامه حمل و نقل

سال دهم شماره

1392

19

برآورد تابع تولید در صنعت پالايش نفت ايران: رهیافت

مدل هاي سري زماني ساختاري

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي

سال دهم شماره 36

1392

20

هزينه بهينه انتشار آلاينده هاي زيست محيطي ناشي از مصرف بنزین و نفت گاز در

بخش حمل و نقل

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي

سال دهم شماره 37

1392

21

بررسی عوامل و سیاست های موثر بر اشتغال نیروی کار

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (د.ع.ط)

سال سیزدهم شماره 48

1392

22

برآورد ظرفیت مالیاتی استان گلستان

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (د.ع.ط)

سال سیزدهم شماره 49

1392

23

اثرات نامتقارن شوك هاي نفتي بر مخارج دولت و سرمايه گذاري

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (د.ع.ط)

سال سیزدهم شماره 50

1392

24

برآورد ارزش در معرض خطر سبد سهام با استفاده از روش گارچ کاپولای شرطی

مجله تحقیقات اقتصادی ایران (د.ع.ط)

سال هیجدهم شماره 54

1392

25

An estimation of natural gas in household sector of Iran: the structural time series approach

Journal of applied science and agriculture (JASA)

9(1) January 2014, Pages: 130-138

2014

26

تاثیر سیاست های زیست محیطی بر رشد اقتصادی حمل و نقل

فصلنامه مدلسازي اقتصادي

سال هشتم شماره 1

1393

27

مدل سازي تقاضای حمل و نقل خانوارهای شهری استان تهران

(يك رهیافت سیستمی)

سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی

سال اول شماره 1

1392

28

مدل­سازی بیش­واکنش سرمایه­گذاران در بازار سهام با قیمت­های OHLC روزانه

فصلنامه پژوهش های حسابداری

سال سوم شماره 12

1393

29

اثر پدیدیه سالمندی بر رشد اقتصادی

معرفت فرهنگی اجتماعی

سال چهارم شماره 13

1391

30

برآورد بهره وری در بخش حمل و نقل با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر

پژوهشنامه حمل و نقل

سال یازدهم شماره 1

1393

31

بررسی اثرات ویژگی های خانوار بر مخارج مصرفی (کاربردی از مدل سازی داده های شبه پانل)

مطالعات ایران اقتصادی کاربردی

سال دوم شماره 8

1392

32

An estimation of natural gas in household sector of Iran: the structural time series approach

Journal of applied science and agriculture (JASA)

سال نهم شماره 1

2014

33

برآورد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در بخش های اقتصادی (مطالعه موردی: استان تهران)

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

دوره 16 شماره 4

1393

34

برآورد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی co2, nox,so2 در بخش حمل و نقل

پژوهشنامه حمل و نقل

سال 11 شماره 2

1393

35

بررسی نابرابری فرصتی مبتنی بر درآمد در نسل های تحصیلی ایران

پژوهش های اقتصادی ایران

سال 18 شماره56

1392

36

بررسی انتشار آلاینده های زیست محیطی بر در جه حرارت زمین

فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست

سال 1 شماره 2

1393

37

An Estimation of Laffer curve in Iran: a Non-Linear Approach

The Iranian Journal of Economic Studies (IJES)

 

Vol. 3, No. 1

2014

38

تاثیر هدفمندی یارانه انرژی برق بر تقاضای خانوارها به تفکیک شهر و روستا (یک رهیافت سیستمی)

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

شماره 14

بهار 1394

39

تجزیه و تحلیل رشد بهره وری و ارزیابی عملکرد صنعت و زیر بخش های آن (استان کردستان)

فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان

شماره 5

تابستان 1394

41

رابطه عملکرد گذشته و جریان وجوه صندوق های سرمایه گذاری در ایران

حسابداری مالی

شماره 22

تابستان 93

42

مدل سازی تاثیر انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن بر گرمایش جهانی

علوم و مهندسی محیط زیست

شماره 2

بهار 1393

43

بررسی ارتباط بین عرضه پول و گسترش شعب بانکی

فصلنامه علوم اقتصادی

شماره 28

پائیز 1393

44

اندازه گیری غیرخطی تله فقر در پویایی های مخارج مصرفی نسل سنی مردان در ایران

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

شماره 14

تابستان 1394

45

بررسی تاثیر توسعه مالی بخش بانکی بر اشتغال بخش صنعت

(کاربردی از مدل های سری زمانی ساختاری)

فصلنامه راهبرد

شماره 74

بهار 1394

46

مطالعه نسلی الگوی مخارج مصرفی مردان جوان در ایران

اقتصاد مقداری

زمستان 1391

مجله تاخیر در چاپ داشته است

پذیرش مقاله

15/2/1394 است

1394

47

بررسی اثر بازار، نقدشوندگی و تکانه بر افزایش عمده قیمت سهام با استفاده از روش رگرسیون کاکس

راهبرد مدیریت مالی

شماره 5

تابستان 1393

48

بررسی آثار تحرک درآمدی بر رفاه مصرفی مردان شهری شرپرست خانوارد در ایران

فصلنامه مجلس و راهبرد

شماره 73

پائیز 1394

49

قیمت گذاری افشای اختیاری در بازار سرمایه

بررسی های حسابداری و حسابرسی

پائیز 1394

1394

50

The rebound effect of natural gas consumption in Iranian household sector

International journal of review in life sciences

2015, 5(6)

 

2015

51

تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری قیمت مسکن در شهر تهران

فصلنامه مدل سازی اقتصادی

شماره 31

پائیز 1394

52

حسابداری رشد ارزش افزوده در صنایع تولیدی ایران: باتاكيد بر فنآوري اطلاعات و ارتباطات

فصلنامه مدل سازی اقتصادی

شماره 32

زمستان 1394

53

ارزيابی اثرات نامتقارن تغييرات قيمت نفت بر تقاضای آن در کشورهای عضو OECD با استفاده از مدل های سری زمانی ساختاری

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی

شماره 46

پائیز 1394

54

رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و عملكرد آتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار

شماره 31

پائیز 1394

55

بررسي اثرات سياست هاي مالياتي بر رفاه مصرف كننده در قالب الگوي تعادل عمومي نسل هاي همپوش

پژوهشنامه ماليات

شماره 31

پائیز 1395

56

اندازه گيري نسلي تله فقر در ميان نسل سني زنان سرپرست خانوار

زن و جامعه

سال 7 شماره 2

تابستان 1395

57

عدم حتميت ميزان ذخاير اثبات شده نفت و رشد اقتصادي در ايران

مطالعات اقتصادي كاربردي ايران

شماره 19

پائیز

1395

58

uncertainty of oil proved reserves and economic growth in iran

International Journal of Energy Economics and Policy

No(3) Vol (6)

2016

59

پيامدهاي افشاي اختياري رويكرد معادلات ساختاري

پژوهش هاي تجربي حسابداري

شماره 20

تابستان 1395

60

تاثير پديده سالمندي و تغييرات بهره وري بر بازنشستگي و متغيرهاي كلان اقتصادي در ايران با استفاده از رويكرد تعادل عمومي پويا - مدل نسل هاي همپوش OLG

نامه انجمن جمعيت شناسي ايران

شماره 17

تابستان 1395

61

قيمت گذاري بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران

مجله تحقيقات اقتصادي

دوره 51 شماره 1

بهار 1395

62

بررسی تحرک مطلق غیرخطی در توزیع درآمدی ایران

پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

سال 16 شماره 4

زمستان 1395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

رديف

عنوان نوشته

عنوان همايش

سال

1

 

بررسي اثرات اجزاي تقاضاي نهائي بر روي ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي با تأكيد بر نقش صادرات( با استفاده از رهيافت جدول داده ستانده و روش قوانين ماتريس تبديل(

توليد داخلي و صادرات (وازارت بازرگاني و استانداري خوزستان)

1383

2

بررسي چالشهاي اساسي در سرمايه گذاري بخش كشاورزي

چالش هاي سرمايه گذاري بخش كشاورزي وزارت كشاورزي(كرج)

1383

3

بررسي اثر فنآوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه بازارهاي مالي

اقتصاد ايران و ICT

دانشگاه علامه طباطبائي و سازمان بورس اوراق بهادار

1383

4

پيش بيني درآمدهاي مالياتي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

سياست هاي مالي و مالياتي

وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي

1387

5

 

بررسي اثرات افزايش هزينه هاي حمل و نقل دريايي بر شاخص قيمت بخشهاي

اقتصادي با رهيافت داده- ستانده

دهمین همایش صنایع دریایی انجمن مهندسی دریایی ایران

1387

6

بررسي چالشها و موانع توسعه منطقه آزاد چابهار به لحاظ جذب سرمايه گذاري

وزارت راه و ترابري همايش بين المللي چابهار، ترانزيت و توسعه محور شرق

1387

7

بررسي جايگاه بندر گوادر در منطقه به عنوان رقيب استراتژيك بندر چابهار

وزارت راه و ترابري همايش بين المللي چابهار، ترانزيت و توسعه محور شرق

1387

8

شيوه هاي خصوصي سازي و راههاي تسهيل آن در صنعت حمل و نقل هوايي

خصوصي سازي در حمل و نقل هوايي - پژوهشكده حمل و نقل و سازمان هواپيمايي

1387

9

بررسي جايگاه حمل و نقل در اقتصاد ايران كاربردي از ماتريس حسابداري اجتماعي

دانشگاه علامه طباطبائي

1389

 

10

بررسي اثرات افزايش قيمت سوخت در بخش حمل و نقل ريلي با استفاده از الگوي

تعادل عمومي كاربردي

دوازدهمين همايش بين المللي حمل و نقل ريلي

1389

11

بررسی اثرات هدفمند کردن یارانه بر بخش حمل و نقل دریایی

سیزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی انجمن مهندسی دریایی ایران

1390

آبان ماه

12

ارائه راهکار برای خصوصی سازی در بخش حمل و نقل ریلی

سیزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

1390

آبان ماه

13

هزینه نهایی آلاينده هاي زيست محيطي ناشي از خدمات بخش حمل و نقل

اولین همایش ابعاد اقتصادی حمل و نقل شهری

1390

14

ارزش گذاري قيمت سهام شركت‌هايي كه وارد بورس نشده‌اند

دهمین همایش ملی حسابداری

1391

15

بررسي تاثير ويژگي خانوارها بر مخارج مصرف آنها: كاربردي از رهيافت شبه پانل

اولين همايش بين المللي اقتصادسنجي دانشگاه آزاد واحد سنندج

1391

16

تاثير چرخه هاي تجاري بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل دريايي

چهاردهمين همايش صنايع دريايي انجمن مهندسی دریایی ایران

1391

17

تاثير چرخه هاي تجاري بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل ریلی

اولین کنفرانس ملی زیرساخت های حمل و نقل کشور دانشگاه علم و صنعت پژوهشکده حمل و نقل

1391

18

برآورد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی در بخش حمل و نقل با استفاده از تابع مسافت

اولین کنفرانس ملی زیرساخت های حمل و نقل کشور دانشگاه علم و صنعت پژوهشکده حمل و نقل

1391

19

تاثیر حاکمیت شرکتی بر رشد اقتصادی ایران

نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادرار و دانشگاه الزهراء

11 و 12 اردیبهشت 1392

20

اندازه گيری آلايندگی و بررسی وضعيت تطبيقی هزينه های ناشی از مصرف سوخت ناوگان دريايی در سه استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان

پانزدهمين همايش صنايع دريايی انجمن مهندسی دریایی ایران

7 الی 9 آبان 1392

21

بررسی رفتار بیش واکنشی سرمایه گذاران مشارکت کننده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس قیمت های OHLC مطالعه موردی صنعت کشتیرانی ج.ا.ا

شانزدهمين همايش صنايع دريايی انجمن مهندسی دریایی ایران- بندرعباس

11 و 12 آذر ماه 1393

22

ESTIMATING THE REBOUND EFFECT OF TECHNOLOGICAL

IMPROVEMENT IN IRAN’S INDUSTRY

12th International Academic Conference

جمهوری چک - پراگ

1 سپتامبر 2014

23

THE ROLE OFINFORMATION IN STOCK MARKET

12th International Academic Conference

جمهوری چک - پراگ

1 سپتامبر 2014

24

AN ESTIMATION OF NATURAL GAS DEMAND IN HOUSEHOLD SECTOR OF IRAN; THE STRUCTURAL TIME SERIES APPROACH

the 19th International Academic Conference- Florence, Italy

16 - 19September2015

25

CAPITAL STOCK SIMULATION BY HARTWICK RULE IN IRAN

the 19th International Academic Conference- Florence, Italy

16 - 19September2015

26

تحلیلی از وضعیت تقاضای انرژی در ایران و جهان با تاکید بر نقش گاز طبیعی در تامین انرژی خانوارها

کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، حسابداری و اقتصاد

1 مرداد 1394

27

تحلیلی بر عوامل موثر بر تقاضای انرژی خانوارها

اولین همایش ملی الکترونیکی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

تیرماه 1394

 

طرحهای پژوهشی

 

1. پيش بيني درآمدهاي مالياتي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در اقتصاد ايران

طرح تحقيقاتي

پژوهشكده امور اقتصادي و دارائي

همكار اصلي (1386)

2. طراحي بانك داده ها و مقالات اقتصادي ()

طرح تحقيقاتي

مركز تحقيقات اقتصاد ايران دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي

همكار اصلي (1381)

3. راهكارهاي مهار تورم در اقتصاد ايران

گزارش درون سازمانی

پژوهشكده امور اقتصادي و دارائي

نويسنده

(1387)

4. تحليلي بر وضعيت نرخ هاي بهره بانكي در اقتصاد ايران

گزارش درون سازمانی

پژوهشكده امور اقتصادي و دارائي

نويسنده

(1387)

5. تورم زائيده سياست هاي پولي نامناسب در اقتصاد ايران

گزارش درون سازمانی

پژوهشكده امور اقتصادي و دارائي

نويسنده

(1387)

6. بررسي و تحليل برنامه‌هاي تعديل مربوط به نظام‌هاي كليدي طرح تحول و اقتصادي

گزارش درون سازمانی

پژوهشكده امور اقتصادي و دارائي

نويسنده

(1387)

7. ضرورت هدفمندسازی نظام پرداخت یارانه‌ها در اقتصاد ایران

گزارش درون سازمانی

پژوهشكده امور اقتصادي و دارائي

همكار

(1387)

8. بررسي اثرات اصلاح نظام قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي بر اقتصاد ايران

گزارش درون سازمانی

پژوهشكده امور اقتصادي و دارائي

همكار

(اسفند1387)

9. ارزيابي نقش تحقيق و توسعه در رشد ارزش افزوده بخش حمل و نقل

طرح تحقيقاتي

پژوهشكده حمل و نقل

همكار (1388)

10. بررسي جنبه هاي اجراي پروتكل كيوتو در بخش حمل و نقل جاده اي كشور

طرح تحقيقاتي

پژوهشكده حمل و نقل

همكار

(1388)

11. بررسي اثرات هدفمند سازي يارانه هاي فرآورده هاي نفتي بر بخش حمل و نقل كشور

گزارش درون سازماني

پژوهشكده حمل و نقل

نويسنده

1388

12. اثرات اقتصادي قيمت گذاري بهينه فرآورده هاي نفتي با لحاظ هزينه هاي خارجي در بخش حمل و نقل با استفاده از الگوي تعادل عمومي كاربردي

رساله دكتري

دانشگاه علامه طباطبائي

نگارنده 1389

13. ارزیابی عملکرد کارکنان (معاونین- مدیران کل- کارشناسان) شهرداری تهران

طرح تحقيقاتي

شهرداری تهران

همکار 1392

14. مدل سازی الگوی رشد فراگیر اقتصاد ایران

طرح تحقيقاتي

برنامه توسعه سازمان ملل متحد

(UNDP)

همکار 1392

15. بررسی جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران

گزارش

مرکز پژوهش های مجلس

1394

16. مطالعه تطبیقی در خصوص سیاست های کاهش فقر چند بعدی کودکان

طرح تحقيقاتي

موسسه کار و تامین اجنماعی

آبان ماه 1395

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

موفقيت هاي آموزشی و پژوهشی:

1- دانش آموخته رتبه اول در دوره كارشناسي با معدل 17.97 از دانشگاه تبريز - 1380

2- دانش آموخته رتبه دوم در دوره كارشناسي ارشد با معدل 17.35 از دانشگاه علامه طباطبائي 1383

3- پژوهشگر نمونه در دوره كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبائي دانشكده اقتصاد -  1383

4- رتبه دوم در امتحان ورودي دوره دكتري دانشگاه علامه طباطبائي - 1383

5- رتبه اول در دوره دكتري با معدل 17.83

6- دارنده شرايط استعدادهاي برتر و نخبگي بر اساس بند 4-4 آئين نامه احراز استعداد برتر و نخبگي مصوب جلسه 589 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 14/6/1385

7- شركت در دومين همايش ملي نخبگان جوان - دارنده جايزه علمي بنياد ملي نخبگان در سطوح 1 و 2 1387

8- پژوهشگر نمونه در مقطع دكتري دانشگاه علامه طباطبائي دانشكده اقتصاد- 1387

9- دانشجوي نمونه در مقطع دكتري دانشگاه علامه طباطبائي دانشكده اقتصاد- 1387

10- شركت در سومين همايش ملي نخبگان جوان – انتخاب برتر پوستر كارهاي علمي پژوهشي- 1388

11- شرکت در چهارمین، پنجمين، ششمين و هفتمین همایش ملی نخبگان طي سال هاي 1389، 1390 ، 1391 و 1392

12- دارنده جايزه اعتبار پژوهشي مرحوم دكتر كاظمي آشتياني ويژه استادياران جوان سال 1391 از بنياد ملي نخبگان

13- پژوهشگر منتخب دانشگاه الزهراء در چهاردهمین دوره هفته پژوهش و فنآوری- 1392

14- پژوهشگر برتر گروه آموزشی اقتصاد در شانزدهمین دوره هفته پژوهش و فنآوری- 1394

15- پژوهشگر برتر در سطح دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی در هفدهمین دوره هفته پژوهش و فنآوری- 1395

16- عضو هیات علمی برتر گروه آموزشی اقتصاد در سال 1395

کتب تألیف/ترجمه شده

 

عنوان كتاب

تاليف

ترجمه

مستخرج از

طرح تحقيقاتي

محل انتشار

سال انتشار

رابطه نرخ سود بانكي و توليد در اقتصاد ايران

 

 

 

 

مركز پژوهش هاي مجلس

1387

استهلاك موجودي سرمايه فيزيكي در بخش حمل و نقل جاده اي

 

 

 

پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

1389

اثرات آموزش هاي ضمن خدمت در ارتقاء بهره وري كاركنان وزارت راه و ترابري

 

 

 

پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

1389

اثرات يارانه هاي پرداختي به بخش حمل و نقل

 

 

 

پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

1389

نظریه کنترل بهینه و کاربردهای آن در اقتصاد

 

 

 

انتشارات نوآوران شریف

1391

پول ، ارز و بانکداری

 

 

 

انتشارات کوهسار

1393

 

سایر پژوهش ها

 
  1. مديريت پروژه

عنوان پروژه

كارفرما

مشاور

سال شروع

سال اتمام

برآورد استهلاك فيزيكي و موجودي سرمايه در بخش حمل و نقل جادهاي

پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

دانشگاه شهيد بهشتي

1385

1387

بررسي اثرات اقتصادي يارانه هاي پرداختي به بخش حمل و نقل كشور

پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

شركت مهندسين مشاور پي پاياسازه خاك

1386

1388

بررسي اثرات آموزش در ارتقاي كاركنان وزارات راه و ترابري (ستادي و ادارات كل راه و ترابري استانها)

پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

شركت مطالعاتي يك رهياب شرق

1386

1388

تدوين مدل ديناميكي يكپارچه براي برنامه ريزي توسعه ترانزيت كشور با تاكيد بر تحولات اقتصادي و سياسي ساير كشور

پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

دانشگاه شهيد بهشتي

1386

1389

طراحي ماتربس حسابداري اجتماعي بخش حمل و نقل براي سال 1385

پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

شركت مهندسين مشاور هامون

1378

1390

تدوين نظام بيمه مناسب در بخش حمل و نقل ريلي

پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

مركز مطالعات بهره وري ايران

1388

1390

آسيب شناسي صرفه جويي مصرف سوخت در بخش حمل و نقل جاده اي عمومي

پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

رهيافت انديشه فردا

1388

1390

طراحي نهاد مستقل تنظيم مقررات و كنترل بازار حمل و نقل ريلي كشور

پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

پژوهشكده اقتصاد تربيت مدرس

1390

1391

برآورد سهم حمل و نقل جاده اي در قيمت تمام شده كالا و خدمات

پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري

شركت ترميم راه پويا

1388

1390