میرحسین موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

سوابق اجرایی

 کارشناس تحلیل سیستم های مالی در تدوین نرم افزار نگین شرکت کیش ویر سال 1382-1383

 کارشناس اقتصادی دفتر بررسی های اقتصادی بنیاد مستضعفان سال 1383-1385  

   کارشناس اقتصادی بخش اقتصاد حمل و نقل پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری سال 1385-1387

   رئیس بخش اقصاد حمل و نقل پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری سال 1388-1/7/1390

   عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 1/7/1390

   مدیر پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا 2/9/1390 - 2/9/1392

  معاون گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 2/9/1392 - 1/4/1394

   معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1/4/1394 - 8/11/1397

   مدیر گروه اقتصاد  دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی از تاریخ 8/11/1397 - ادامه دارد 

   دبیر اجرایی پنجمین همایش الگوهای کاربردی داده ستانده در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی 

   دبیر علمی انجمن اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی از سال 1397