میرحسین موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

تحصیلات


   دكتري (Ph.D) علوم اقتصادی -گرایش اقتصادسنجی از دانشگاه علامه طباطبايي تهران (سال 1389)


   كارشناسي ارشد علوم اقتصادي – گرايش اقتصاد نظري از دانشگاه علامـه طباطبـائي تهـران (سال 1383)


   كارشناسي علوم اقتصادي – گرايش اقتصاد نظري از دانشگاه تبريز (سال 1380)


   دیپلم علوم تجربی از دبیرستان فردوسی تبریز (سال 1376)


 

زمینه های تدریس


اقتصادسنجي– اقتصـاد خـرد – اقتصاد انرژي – بهينـه سـازي پويـا - اقتصاد رياضي –

اقتصاد مالی - تحلیل سیستم های انرژی - اقتصاد منابع طبيعي