میرحسین موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

برنامه هفتگی نیم سال دوم 98-97

 

 

 طرح دروس

 

  اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته - دکتری(طرح درس)

تمرینات (1 - 2- 3- 4- 5)

 

سمینار اقتصادسنجی - دکتری(طرح درس)

 

 


 اقتصادسنجی عمومی - کارشناسی ارشد (طرح درس)

 

 


  اقتصاد سنجی سری زمانی - کارشناسی ارشد (طرح درس)

تمرینات (1 -2 -3 -4 -5)

 

 

 اقتصاد خرد - کارشناسی ارشد (طرح درس)

تمرینات (1 -2 -3 -4 -5)

 

 

 اقتصادسنجی (1) - دکتری (طرح درس)