میرحسین موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

افتخارات

1- دانش آموخته رتبه اول در دوره كارشناسي با معدل 17.97 از دانشگاه تبريز - 1380

2- دانش آموخته رتبه دوم در دوره كارشناسي ارشد با معدل 17.35 از دانشگاه علامه طباطبائي – 1383
3- پژوهشگر نمونه در دوره كارشناسي ارشد – دانشگاه علامه طباطبائي – دانشكده اقتصاد - 1383
4- رتبه دوم در امتحان ورودي دوره دكتري دانشگاه علامه طباطبائي - 1383
5- رتبه اول در دوره دكتري با معدل 17.83
6- دارنده شرايط استعدادهاي برتر و نخبگي بر اساس بند 4-4 آئين نامه احراز استعداد برتر و نخبگـي مصـوب جلسـه 589
شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 1385/6/14
7- شركت در دومين همايش ملي نخبگان جوان - دارنده جايزه علمي بنياد ملي نخبگان در سطوح 1 و 1387 – 2
8- پژوهشگر نمونه در مقطع دكتري – دانشگاه علامه طباطبائي – دانشكده اقتصاد- 1387
9- دانشجوي نمونه در مقطع دكتري – دانشگاه علامه طباطبائي – دانشكده اقتصاد- 1387
10- شركت در سومين همايش ملي نخبگان جوان – انتخاب برتر پوستر كارهاي علمي – پژوهشي- 1388
11- شركت در چهارمين، پنجمين، ششمين و هفتمين همايش ملي نخبگان طي سال هاي 1391 ، 1390 ،1389 و 1392
12- دارنده جايزه اعتبار پژوهشي مرحوم دكتر كاظمي آشتياني ويژه استادياران جوان سال 1391 از بنياد ملي نخبگان
13- پژوهشگر منتخب دانشگاه الزهراء در چهاردهمين دوره هفته پژوهش و فنĤوري- 1392