میرحسین موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

دکترمیرحسین موسوی 
                       

 

 

 

 


دانشیار گروه اقتصاد

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء (س)

 


 آدرس: تهران، خ شیخ بهایی شمالی، دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلی نژاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی،

گروه آموزشی اقتصاد، كدپستي 1993891176

تلفن:85692418

دورنگار:88047862

 پست الکترونیک:hmousavi@alzahra.ac.ir