محمد حسین عالمی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا 

محمد حسین عالمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 استادیار گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشکده الهیات ، دانشگاه الزهرا، تهران، ايران

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : سطح 4 حوزه

   كارشناسي ارشد: سطح 3 حوزه

   كارشناسي : حوزه  سطح 2

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 021-85692130

   دورنگار : 021-88058923

   پست الکترونیک : Mh.alemi@alzahra.ac.ir