مهبود فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مهبود فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه زبان و ادبيات فارسي

 

 

 

 

 

-  کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹

-  کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۵ (موضوع پایان نامه: سیمای پیر در آثار عطار نیشابوری)              

-  دکتری: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱ (موضوع رساله: نقد و بررسی شرح های فارسی بوستان سعدی )

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبيات

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :ma.fazeli@alzahra.ac.ir