ابوالقاسم مهری نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


 سید ابوالقاسم مهری نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار  گروه روانشناسی 


   دكتري تخصصی روانشناسی بالینی 

   كارشناسي ارشد:روانشناسی بالینی

   كارشناسي : روانشناسی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@