قیصر مهرابی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

قیصر مهرابی - عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء

استادیار گروه زبان روسی - دانشکدۀ ادبیات

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :دانشگاه دولتی بلاروس - 1393 БГУ

   كارشناسي ارشد: دانشگاه تهران - 1384

   كارشناسي : دانشگاه تهران - 1381

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات - گروه زبان روسی

   پست الکترونیک : Qmehrabi@alzahra.ac.ir