قیصر مهرابی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

قیصر مهرابی - عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء (س)

استادیار گروه زبان روسی - دانشکدۀ ادبیات

 

 

 

   دكتری (Ph.D) :دانشگاه دولتی بلاروس - 1393-1390  БГУ

   كارشناسي ارشد: دانشگاه تهران - 1384-1382

   كارشناسي : دانشگاه تهران  1381-1377

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهراء (س)، دانشکدۀ ادبیات - گروه زبان روسی

   پست الکترونیک : Qmehrabi@alzahra.ac.ir

  تلفن:  88033568

  آدرس ارکید:  https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-9150-0091 

  GOOGLE SCHOLAR