شراره مهدی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

  مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

1.تلفن همراه و روابط اجتماعی،شراره مهدی زاده و زهرا خیلا، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. پاییز 1392، سال نهم، شماره32.

2.بررسی میزان دینداری و نقش آن در شادمانی جوانان، شراره مهدی زاده و فاطمه زارع غیاث آبادی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. پاییز 1392، سال دوم، شماره3.

3.نقش متغیرهای میانجی در تاثیرگذاری تلویزیون های ماهواره ای بر مدیریت بدن دختران و زنان جوان، شراره مهدی زاده و فاطمه رضایی، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه اجتماعی فرهنگی.پاییز 1393،سال سوم، شماره2.

4.بررسی رابطه میان نحوه  استفاده از اینترنت و ماهواره با برگزاری روز دوستی(ولنتاین) در میان جوانان تهرانی،شراره مهدی زاده و الهه عبدالهی، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.پاییز1386،سال سوم، شماره 9.

5.تلفن همراه و رفتارهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه های شهر یزد، شراره مهدی زاده و مژگان خوشنام،فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران.پاییز1393،سال هفتم،شماره3.

6.رسانه و دین‌داری در میان جوانان، شراره مهدی زاده و فاطمه زارع غیاث آبادی،دوفصلنامه پژوهشی دین و ارتباطات.بهار و تابستان1394،سال 22،شماره47.

7.مطالعه رابطه بین شادی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان، شراره مهدی زاده و محمد گنجی و فاطمه زارع غیاث آبادی،فصلنامه علمی پژوهشی راهبردی ورزش و جوانان. زمستان1393 ، شماره26.

8. عوامل موثر بر روابط زوجین در خانواده های روستایی استان تهران، شراره مهدی زاده و ناهیدصالحی، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش زنان.زمستان1386، سال پنجم،شماره 3.

9.بررسی رابطه میزان و نحوه استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان، شراره مهدی زاده و زینب عنبرین، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. زمستان 1388، سال پنجم، شمار17.

10. انواع کاربردهای تلفن همراه در میان دانشجویان، شراره مهدی زاده و مژگان خوشنام، نشریه جامعه، فرهنگ و رسانه. بهار 1393، سال سوم، شماره 10.

11.بررسی جامععه شناختی روز ولنتاین در میان جوانان تهران، شراره مهدی زاده و الهه عبداللهی، فصلنامه مطالعات جوانان. پاییز و زمستان 1386.

12.تلویزیون ، مخاطب و نگرش نو، شراره مهدی زاده، مجله جامعه شناسی ایران. اسفند1384، سال ششم، شماره 4.

13.تحلیل محتوای تصویر زن در تبلیغات تلویزیون، شراره مهدی زاده و سمیه آذر براء، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات زنان و خانواده.سال چهارم شماره یک بهار و تابستان 1395

14.عوامل موثر بر نگرش جوانان به استفاده از سایت های همسر یابی، شراره مهدی زاده و عاطفه شمس بیرانوند، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان،

15.رسانه های تصویری و رفتارهای خشونت‌آمیز در نوجوانان، شراره مهدی زاده و مریم قاضی‌نژاد و ربابه قائمی جندابی، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشهای انتظامی اجتماعی زنان و خانواده.سال چهارم شماره اول بهار و تابستان 1395.

16. عوامل اجتماعی موثر بر امید به آینده دانشجویان دانشگاه تهران، شراره مهدی زاده و سیما قاری قرآنی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 42 زمستان 1397

17. شبکه اجتماعی، دولت الکترونیک و دموکراسی دیجیتال، شراره مهدی زاده و منصوره شیفته، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،

 

 

 


 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

1. رابطه چگونگی تماشای برنامه های تلویزیونی بر سرمایه اجتماعی خانواده در شهر مشهد،شراره مهدی زاده و مرضیه صالح پور، سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران. آذر 1393.

2. بررسی رابطه جهت‌گیری ارزشی در نگرش نو با جنست، شراره مهدی زاده، همایش سیاست‌ها و مدیریت برنامه های رشد و توسعه در ایران. اسفند 1382.


طرحهای پژوهشی

1. زمینه‌سازی سیاستگذاری علمی برای پژوهشکده تاریخ اسلام: بانک اطلاعات و چشم اندازهای تاریخی-جامعه شناختی، شراره مهدی زاده.پژوهشکده تاریخ اسلام ، شهریور 1388.

2. طرح ملی ایران و اینترنت: بررسی تاثیر اینترنت بر جنبه های مختلف زندگی، شراره مهدی زاده و سوسن باستانی و افسانه کمالی و رضوان حجازی.بانک توسعه اسلامی، 1390.

3. طرح پیمایش ملی بررسی وضعیت ، نگرش و مسائل و مشکلات جوانان(با تاکید بر دختران و زنان جوان)، شراره مهدی زاده و منصوره اعظم آزاده و سوسن باستانی و افسانه کمالی. سازمان ملی جوانان، تیر 1389.

4. تاثیر فعالیت های هنری بر کیفیت زندگی زنان هنرمند شهر تهران،مجری طرح:شراره مهدی زاده،  معاونت امور زنان و خانواده زمستان 1397
اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنریافتخارات/جوایز


کتب تألیف/ترجمه شده

1. بررسی الگوی مصرف و میزان رضامندی مشترکین خانگی برق تهران، شراره مهدی زاده، ناشرشرکت سهامی برق منطقه ای تهران. 1383.


سایر پژوهش ها