شراره مهدی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : جامعه شناسی

كارشناسي ارشد:   جامعه شناسی

كارشناسي : جامعه شناسی

 

زمینه های تدریس

  جامعه شناسی وسائل ارتباط جمعی

  جامعه شناسی فرهنگ و ارتباطات

  تغییرات اجتماعی 

  تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام