شراره مهدی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

شراره مهدی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
    دانشیار گروه جامعه شناسی


   دكتري (Ph.D) : جامعه شناسی

   كارشناسي ارشد: جامعه شناسی  

   كارشناسي : جامعه شناسی


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن: 85692391

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  Sh.mehdizadeh@yahoo.com