شهناز مشایخ ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

كارشناس ارشد و مدير مالي در شركت توانير و شركت سرمايه گذاري سخا از 1374-1380

همكاري با سازمان سنجش اموزش از سال85تاكنون در زمينه طراحي و اماده سازي ازمون كارشناسي ارشد

عضو کارگروه تخصصی تدوین استانداردهای حسابداری درسازمان حسابرسی

مدیر پژوهشی دانشکده از بهمن 91تا93

مدیر گروه حسابداری دانشکده علوم اجتماعی واقتصاد92 تا کنون

همكاري با سازمان بورس و تهيه بانك اطلاعاتي رسيك و بازده تا پايان82