شهناز مشایخ ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


برنامه درسی

Scan2.pdf

 

فایل ها و منابع درسی

کتاب اصول 2 دکتر نوروش

کتاب میانه 2سازمان حسابرسی نشریه شماره198-میانه 2 حسن همتی

مدیریت مالی جلد1و2دکتر جهانخانی ودکتر پارساییان انتشارات سمت

hampton,financial decision making

Scan2.PDFvan horne,fundamental of financial management

-راهبری شرکتی:مفاهیم وموردکاوی -دکتر مشایخی ومهین شاکری انتشارات فرابورس

-ندازه گیری ارزش منصفانه نشریه210سازمان حسابرسی

investment;zane bodie,kane marcus

investment,jones