شهناز مشایخ ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

شهناز مشایخ ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه حسابداری


 كارشناسی حسابداري از دانشگاه صنعت نفت با معدل 18.8

 كارشناسي ارشد حسابداري از دانشگاه شهيد يهشتي با معدل  17.76(رتبه اول)

 دكتراي حسابداري از دانشگاه علامه طباطبايي با معدل 17.91(رتبه اول)

           


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  MASHAYEKH@alzahra.ac.ir