مریم احمدیان، محقق پسادکتری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا


مریم احمدیان ، محقق پسادکتری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا   دكتري (Ph.D) :.............

   كارشناسي ارشد:.............

   كارشناسي :......


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@