الهه مرندی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

1- 

مقاله با عنوان  بررسی انتقادی اندیشه سیاسی اجتماعی یوسف قرضاوی : گسست بین نظر و عمل، دو فصل نامه علمی پژوهشی مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، سال سوم شماره پنجم بهار و تابستان 1396.

لینک دسترسی به مقاله:                                                                                                                          http://mam.journals.miu.ac.ir/article_2431_d252fa86c41a437b2fc9ed18f0590fd8.pdf

2-

                                                                                                                                                                         

SAYYID QUTB AND POLITICAL ISLAM: ISLAMIC GOVERNMENT FROMTHEPERSPECTIVE OF SAYYID QUTB”,Journal of  History Culture and Art Research(ISSN: 2147-0626) , Vol. 5, No. 4, December 2016 Karabuk University,pp.92-112

لینک دسترسی به مقاله:

http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/download/587/487

 3-                                                                                                                                                                                                                                                                               

مقاله با عنوان « بررسی و تحلیل اصل 75 قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلس» چاپ شده در فصلنامه دانش حقوق عمومی( 2383-1596ISSN ) علمی-پژوهشی، سال پنجم، تابستان 1395 ،شماره 14 ،صفحات 1 تا 21.

لینک دسترسی به مقاله:                                                                                                                                                                                                                                               

 http://mag.shora-rc.ir/article-1-429-fa.pdf

4-                                                                                                                                                                                                                                                                         

مقاله با عنوان « بررسی تحولات اندیشه دولت اسلامی نزد اخوان المسلمین از آغاز جنبش تا پس از انقلاب 2011 مصر» چاپ شده در فصلنامه علمي  پژوهشي نظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان  (ISSN:2538-5240) سال چهارم/ شمارة اول/ بهار و تابستان 1393 /ص 113-136.

لینک دسترسی به مقاله:

https://journals.ut.ac.ir/article_57078_285b6034801047b25b3d4853ce66ea77.pdf

5- 

مقاله «فرآيند تحول حقوق عمومی در فقه شيعه در عصر صفوی» در مجله علمی پژوهشی حقوق دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 4، زمستان 1389.

لینک دسترسی به مقاله: 

https://jlq.ut.ac.ir/article_29546_6e5db498157787650344c35083252264.pdf

6- 

 مقاله «نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی سیاسی جامعه» در فصلنامه علمی پژوهشی حقوق دانشگاه تهران، دوره 45، شماره 1، بهار 1394.3-

7-

 چاپ مقاله « تاثیر اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی » در فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق عمومی.

لینک دسترسی به مقاله:

http://ensani.ir/file/download/article/1541405910-10163-6.pdf

8- 

 مقاله « مقایسه اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فرامین امر به معروف و نهی از منکر در عصر صفوی» در دو فصل نامه علمی تخصصی اندیشه های حقوق عمومی، سال چهارم، شماره اول، پاییز و زمستان 1393.

لینک دسترسی به مقاله:

http://ensani.ir/file/download/article/20160628125311-9714-33.pdf

9- 

چاپ تک نگاشت «مبانی انسان شناختی پیشرفت در حکمت متعالیه»، نشر الگوی پیشرفت، تهران، چاپ اول، اردیبهشت ماه 1395.

10- 

چاپ مقاله " منشاءحاکميت از نظر هابز" در فصلنامه پژوهشهاي  علوم انساني  نقش جهان دانشگاه اصفهان، سال 4، شماره22، بهار 1389.

11- 

 چاپ مقاله "بررسی انتقادات پوپر به افلاطون درباره دموکراسی"فصلنامه پژوهش های علوم انسانی نقش جهان دانشگاه اصفهان(ویژه نامه فلسفه)، سال پنجم، شماره 23، بهار 1390.

12- 

 چاپ مقاله «بررسی تحولات حقوق مالی در عصر صفوی»، فصلنامه پژوهش های علوم انسانی نقش جهان دانشگاه اصفهان(ویژه نامه تاریخ)، سال پنجم،شماره 23، بهار 1390.


مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمیطرحهای پژوهشیاختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنریافتخارات/جوایز

دارنده مدال المپیاد ادبی سال 1380

کسب رتبه اول در مقطع دکتری در خروجی 1394

کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1395

دانشجوی استعداد درخشان در کلیه مقاطع تحصیلی

کسب رتبه اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز سال 1388

کسب بالاترین نمره در آزمون جامع دکتری

عضویت در بنیاد ملی نخبگان


کتب تألیف/ترجمه شدهسایر پژوهش ها