برنامه درسی

* برنامه درسی نیم سال اول تحصیلی 1399-1398

حقوق اساسی3 (روزهای شنبه ساعت 12-8) 

حقوق اداری2 (روزهای شبه ساعت 15-13)

 حقوق تطبیقی  (روزهای یکشنبه ساعت 15-13)

حقوق اساسی1(روزهای چهارشنبه ساعت 10-8)

حقوق اساسی1(روزهای چهارشنبه ساعت 12-10)

 

طرح درس نیمسال اول 1399-1398

حقوق اساسی1 حقوق اساسی 1.pdf

حقوق اساسی3 حقوق اساسی 3.pdf

حقوق تطبیقی حقوق تطبیقی.pdf

حقوق اداری 2  درس اداری2.pdf

 

 

فایل ها و منابع درسی

حقوق بیمه 

فایل شماره 1

فایل شماره 2

فایل شماره 3

فایل شماره 4

فایل شماره 5

فایل شماره 6

فایل شماره 7

فایل شماره 8

فایل شماره 9

فایل شماره 10

فایل شماره 11

فایل شماره 12

فایل شماره 13

 

حقوق مالیه عمومی

فایل شماره 1: هزینه های عمومی

فایل شماره 2- درآمدهای عمومی

فایل شماره 3- مفاهیم پایه ای مالیات

فایل شماره 4- اصول مالیات

 

الهه مرندی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا