الهه مرندی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


الهه مرندی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

استادیار گروه حقوق


   دكتري (Ph.D) :..حقوق عمومی دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد:حقوق عمومی دانشگاه تهران

   كارشناسي :حقوق دانشگاه تهران


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

   تلفن:.85692758

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک e.marandi@alzahra.ac.ir