مریم ملک پور ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


مریم ملک پور ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
مربی گروه  آمار


   كارشناسي ارشد: آنالیز

   كارشناسي : ریاضی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار

   تلفن: 85692099

   دورنگار :

   پست الکترونیک :m.malekpour@alzahra.ac.ir

google scholar