مهری اخوان ملایری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) 

سوابق اجرایی

 

عضو شورای پژوهشهای کاربردی و فناوری دانشگاه. 

عضو کمیته تدوین نقشه جامع دانشگاه.

عضو یک کمسیون و یک شورا از وزرات علوم.

    دبير علمي چهاردهمين سمينار جبر ايران.

   معاون آموزشي دانشكده علوم پايه در دو دوره. 

عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه. 

عضو کمیته حمایت و نظارت بر فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی. 

 مدير كل آموزش دانشگاه الزهرا(س).