مهری اخوان ملایری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) 

برنامه درسی

نیمسال

 

ایام هفته

8-10

12-10

13-12

15-13

17-15

18-17

شنبه

 

 

 

   

 

یکشنبه

نظریه مقدماتی اعداد-2 نظریه مقدماتی اعداد-1

 

 

 

 

دوشنبه

نظریه مقدماتی اعداد-1

 

 

 

 

 

سه شنبه

نظریه مقدماتی اعداد-2

گروههای متناهی 1

 

 

 

 

چهارشنبه

   

 

   

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل ها و منابع درسی