مهری اخوان ملایری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) 

مهری اخوان ملایری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

 
استاد گروه ریاضی

 

 

 

 

 

 

 

 دكتري (Ph.D) : رياضي محض، گرايش نظریه گروهها از دانشگاه آلبرتا- كانادا 1376.

   كارشناسي ارشد: رياضي محض ، گرايش جبر ، از دانشگاه تربيت مدرس 1368 .

   كارشناسي : رياضي محض از دانشگاه اراك  1364.

 

   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده ریاضی

   تلفن: 88048931

   دورنگار : 88048931

   پست الکترونیک :

mmalayer@alzahra.ac.ir 

makhavanm@yahoo.com   

mmalayeri.1395@gmail.com