مهناز اخوان تفتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 مرتبه علمي: استاد 

گروه روان‌شناسی تربیتی

کارنامه

برنامه‌های درسی نیمسال نخست 98-99

نمایه مشخصات در گوگل اسکولار: https://scholar.google.com/citations?user=_GbP5SUAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

  https://orcid.org/0000-0003-3018-1191  :  ORCID ID  

SCOPUS AUTHOR ID: 35231218300

یکی از بنیانگذاران و عضو انجمن اختلالات ویژه یادگیری ایران

http://avyan.ir/

https://instagram.com/iranian_learning_disorders?igshid=opvhfkcfej1m

 

 

 

 
  

 

Englishمهناز اخوان تفتی

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

· نوشته‌ها و مقالات

 

·Akhavan Tafti, M., Rajabpour Azizi, Z., Mohamadzadeh, M. (2021). Comparison of the Diagnostic Power of FEATS and Bender-Gestalt Test in Identifying the Problems of Students with and without Specific Learning Disorders. The Arts in Psychotherapy. https://doi.org/10.1016/j.aip.2021.101760

A CRITICAL REVIEW OF A SET OF MASTER'S THESES AS MANIFESTATION OF RESEARCH LITERACY AMONG UNIVERSITY STUDENTS IN IRAN.EuropeanJournal of Education Studies. 2020; 7(1): 344-356. DOI:10.5281/zenodo.3726288

Academic hardiness as a mediator for the relationship between school belonging and academic stress. Psychol Schs. 2020; 1–10. DOI: 10.1002/pits.22339

 • Teaching English to Students with Dyslexia in Iran: A Multiple-Case Study. Journal of Reading & Writing Quarterly; (2019), 1-16. DOI: 10.1080/10573569.2019.1605951
 • Key Factors in Early Developmental Assessment: the Conceptual Framework for Enhancing Academic Performance in Iran. Iranian Journal of Learning and Memory (2018), 1 (3): 31-37.
 • Effectiveness of Early Educational Interventions on Self-Regulation Skills in Preschool Children. Iranian Journal of Learning and Memory (2018), 1
 • (1)27-34.
 •  
 • ساخت و روایی آزمایی پرسشنامه سبکهای فرزندپروری آموزشی بر پایه تئوری انتخاب گلاسر. فصلنامه خانواده و پژوهش؛ 47: 119-146؛ 1398.
 •  

 • بررسی ابعاد فردی و اجتماعی یادگیری دگرگون ساز در زنان دانشجو. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان؛ 17(4): 163-188، 1398
 •  

 • شناسایی عوامل و پیامدهای یادگیری دگرگون‌ساز: عوامل بازگشت زنان به تحصیل. نشریه علمی زن و فرهنگ،  11(42)؛ 47-61، 1398
 • .
 •  Visual working memory performance based on fixations and saccades in children with and without specific learning disorder: An eye-tracking study. Cognition, Brain, Behavior; (2018), 12(4): 233-245.
 • The Effectveness of Educatonal Package Based on Visual-Spaita Processing in Reading Performance of Dyslexic Students. Avicenna J of Neuropsychophysiology; (2017). 4(3):79-86.
 • بررسی چالشهای ورود به دانشگاه برای دانش‌آموزان ایرانی با ناتوانیهای یادگیری مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت. 8(ویژهنامه 8): 31-43 ، 1398
 • تحليلي كيفي از تجربة زبان‌آموزي دانش‌آموزان داراي نارساخواني فصلنامه كودكان استثنايي ؛۱9 (2) : 1-16، ۱۳۹8.
 • شناسایی علل گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر و بررسی تفاوتهای جنسیتی: یک مطالعه کیفی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت. 8(ویژهنامه 8): 86-97، 1398
 • اثربخشی درمان رابطۀ والدکودك (CPRT) بر بهبود شیوه‌هاي فرزندپروري مادران. مطالعات روانشناختی؛ 14 (3): 45-61، 1397.
 • بررسي اثربخشي برنامه مداخله اي مبتني بر موفقيت بر ارتقاي شايستگي اجتماعي وپيشرفت تحصيلي در نوجوانان دختر شهرستان مشهد. نشريه علمي-پژوهشي آموزش و ارزشيابي؛۱۱ (۴۳) : 69-91، ۱۳۹۷.
 • اثربخشی بازآموزی اسنادی و تنظیم هیجانی بر کاهش فرسودگی تحصیلی و بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان با ناتوانیهای یادگیری. مجله تحقیقات علوم رفتاری ؛ 16(2): 151-161 (۱۳۹۷.
 • ارتباط هوش ‌هیجانی‌و ‌مهارت‌های ‌اجتماعی ‌با ‌بهزیستی‌ روان‌شناختی ‌در ‌سالمندان؛ مجله سالمندی ایران.; ۱۳ (۳) :۳۳۴-۳۴۵، ۱۳۹۷.
 • اثربخشی بسته‌های آموزشی بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان با اختلالات یادگیری. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی.8 (30) :73-111، ۱۳۹۷.
 •  
 • بررسی پیشرفت تحصیلی با واسطه کیفیت آموزشی، درگیري تحصیلی،یادگیري به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی: یک مطالعه در دو سطح دانش‌آموز و معلم. نشريه علمي-پژوهشي پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي،۱۳۹۷؛ 5(4): 9-24.
 • شناسایی عوامل خانوادگی در بروز ناهنجاریهای عاطفی دانش‌آموزان از دیدگاه والدین: یک مطالعه‌ی پدیدارشناسی. مجله‌ی توسعه‌ی آموزش جندی‌شاپور. 8(4)؛ 367-381. 1396
 • تأثيرآموزش مهارتهاي تحصيلي-حرفه‌اي بر ادراك دانشجويان از محيط آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان؛ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي. دوره 17 شماره ، 58 1396
 • بررسی علل گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر تهران؛ فصلنلمه انتظلم اجتماعی. دوره 9شماره ، 2 1396.
 • اثربخشی بسته‌های آموزشی تاب‌آور و ترکیب مثبت‌نگر و تاب‌آور در بهبود بهزیستی روانشناختی، راهبردهای مقابله‌ای و کاهش اهمالکاری و تنیدگی تحصیلی؛ مجله تحقیقات در علوم توانبخشی. دوره 15 شماره ، 2 1396.
 • بررسي اثربخشي آموزش راهبردهاي موفقيت در دانشگاه بر خودكارآمدي و انگيزش تحصيلي دانشجويان پژوهش در آموزش علوم پزشكي ؛ 9، 1 / بهار 1396
 • ضرورت بازاندیشی در الگوهای آموزش دانشگاهی رشته‌های علوم انسانی با تأکید بر رویکرد سازنده‌گرایی اجتماعی: ارائه یک الگوی پیشنهادی. فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی؛ سال اول شماره پنجم، بهار 1396
 • بررسی اثربخشی بازی های توجه افزا برکارکرد ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی. مجله ناتوانایی های یادگیری دوره ششم شماره 3بهار 1396
 • کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت: بررسی چالش ها و شکاف در اجرای آن در برخی کشورها؛ مجله تحقیقات در علوم توانبخشی. دوره دوازدهم شماره 3. 1396

· The Effects of Brain-Based Training on the Learning and Retention of Life Skills in Adolescents. Int J Behav Sci. 2016; 10(4): 140-14

 • آزمایش سودمندی یک برنامه توان افزای شناختی برای بهبود کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با نارسایی های ویژه یادگیری.مجله تحقیقات در علوم رفتاری. دوره چهاردهم شماره 3. 1395
 • اثربخشی آموزش شناختی بر سرعت پردازش شناختی و حافظه کاری کودکان با ناتوانی در یادگیری. فصلنامه روانشناسی تربیتی دوره دواردهم شماره 41
 • اثربخشي شناختی-رفتاری گروهی بر عملکرد نوشتن دیکته دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری دیکته.مجله توانمندسازی کودکان استثنایی.سال هفتم شماره 17. 1395
 • Content Analysis of Sixth Grade School Farsi Textbook to Determine its Propriety with Factors of Creative Thinking. Journal of productivity and development, 2(4):144-160.
 • How to Learn: Identifying the Key Factors in Learning Process from the Perspective of Different Instructors and their Learners. IIOABJ, 2016: Vol 7; Suppl 1: 171–179
 • نقش واسطه ای اهداف دستیابی به نظام آموزشی و اهداف آموزشی دانشگاهی دانشجویان. فصلنامه پژوهش در سیستم های تربیتی.دوره دهم شماره 32. 1395
 • مقايسه تأثير آموزش شناختی فعال، شناختی-غيرفعال و چندرسانه ای بر یادآوری دانش آموزان دارای معلوليت ذهنی خفيف.فصلنامه کودکان استثنایی دوره پانزدهم شماره 1
 • Designing and Testing a Cognitive Skills Training Program to Improve Achievement Motivation and Academic Performance in Adolescent Girls. GMP Review, 2015, 17(1): 381-5.
 • The Moderating Role of Individual Spirituality as Related to Academic Workplace Spirituality; Teachers' Work Engagement and Job Satisfaction. MSE Journal. 2015,113: 1679-1689
 • طراحی و آزمایش شیوهٔ واژه‌نماسازی برای آموزش کودکان با ناتوانی‌های یادگیری.فصلنامه مطالعات ناتوانی.دوره پنجم شماره 39. 1395
 • دستاورد تحصيلي از راه كيفيت آموزشي، درگيري تحصيلي، يادگيري به كمك همسالان و انگيزش تحصيلي: یک مطالعه دو سطحی. فصلنامه نوآوری های آموزشی. دوره چهاردهم شماره 55. 1394
 • Meta-Analysis of Visual-Spatial Deficits in Dyslexia. International Journal of Brain and Cognitive Sciences, 2014: 3(1): 25-34
 • ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش "یادگیری به کمک همسالان " (PAL)دانش‌آموزان هنرستانی. فصلنامه روانشناسی تربیتی. دوره سی وچهارم شماره10. 1394
 • The Effects of a Multisensory Method Combined with Relaxation Techniques on Writing Skills and Homework Anxiety in Students with Dysgraphia. International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 2014: 4(4): 121-12
 • A Comparison of Multiple Intelligences Profile of Students with and without Learning Disabilities. International Journal of Applied Psychology, 2014: 4(3): 121-125
 • Acknowledging the Difference: Lessons from Differentiated Instruction, Multiple Intelligences, and Visual-Spatial Learning Theories for Students with Learning Disabilities. Applied Psychology, 2014: 6: 1-10
 • Teacher Training Students’ Perception of Motivation and Educational Engagement. Journal of Behavioral sciences in Asia, 2014: 2(10): 55- 65.
 • توجه دیداری انتخابی در دانشجویان با و بدون نارساخوانی فصلنامه مطالعات روانشناسی.دوره دهم شماره 3. 1393
 • مقایسه‌ی توجه انتخابی شنیداری و برتری شنیداری در دانش‌آموزان نارساخوان و عادی .مجله بین المللی علوم رفتاری. دوره هفتم شماره 3. 1393
 • توان پیش بین ترکیبی هوش های چندگانه ، وکسلر و هیجانی برای کارکرد آموزشی دانش آموزان دوره متوسطه اول. مجله پژوهش در سیستم های آموزشی. شماره 24. 1393
 • اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر. مجله مطالعات راهبردی جوانان و ورزش. شماره 20. 1392
 • رضایت دانشجویان دبیرستانی از رشته انتخابی و عوامل موثر بر رضایت آنها. فصلنامه روانشناسی تربیتی.شماره28. 1392
 • Educational Engagement: An Indication of the Need for Improving College Education”. Life Sciences Journal. 2013: 10(5s): 70-75

 

 

 • Dyslexia, a Deficit or a Difference: Comparing the creativity and Memory skills of Dyslexic and Non – Dyslexics in Iran”. International Journal of Social Behavior and Personality. 2009: Vol.37, [ISI].
 • بررسی رضایت دانش اموزان دوره متوسطه نظری از انتخاب رشته خویش و عوامل موثر بر ان، مجله روانشناسی تربیتی ، تابستان 1392.

 

 • بررسی اثربخشی برنامه ی طراحی شده بر اساس رویکردهای پرسش از نویسنده و درک خواندن سه وجهی بر افزایش درک خواندن دانش آموزان .مجله روانشناسی مدرسه. دوره اول شماره 2 . 1391
 • مقایسه و تجزیه و تحلیل خطاها در نوشتن دانش آموزان پسر ابتدایی با و بدون نوشتار پریشی". مجله ناتوانایی های یادگیری.دوره اول شماره 3. 1391
 • رویکردی شناختی بر اعتماد به نفس دانشجویان دختر با افت تحصیلی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان.دوره پنجم شماره 12. 1391
 • مقایسه و تحلیل خطاهای نوشتاری در دانش آموزان پسر عادی و نارسانویس دوره ی ابتدایی، فصلنامه ناتوانی های یادگیری، دوره 1، ش3، تابستان 1391
 • تاثیر روش ترمیمی دیویس بر بهبود نارساخوانی بزرگسالان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، سال هفتم، ش 12، پاییز و زمستان 1389
 • رابطه درگیری مدرسه ای با عملکرد تحصیلی و گرایش به ترک تحصیل در دانش آموزان دوره ی راهنمایی.قصلنامه تعلیم و تربیت، سال 26، ش 2، تابستان 1389.

· پیمایشی در مورد وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه آموزش و نشر الکترونیکی در دبیرستانهای شهر تهران. دانش و فناوری. سال اول، ش 2، نیمه اول 1389

· تاثیر آموزش مهارت های هیجانی- اجتماعی در رشد این مهارتها مجله علوم رفتاری. دوره3، ش2، تابستان

· طراحی، ساخت و آزمایش یک الگوی چند بعدی رایانه ای برای کاربرد در دانشگاههای ایران. اندیشه های نوین تربیتی،سال ششم، ش 1، بهار 1389.

 • طراحی وآموزش الگوی آموختن بر اساس نظریه سازایی گری اجتماعی. مجله علوم رفتاری. دوره ،3 ش 1، بهار 1388.
 • بررسی همخوانی هدایت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی با هوش های چندگانه گاردنر. پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت. دوره 2، ش15، بهار 1387.
 • استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در آموزش الکترونیکی: یک مطالعه مقایسه ای. پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت. دوره ،2 ش،15 بهار 1387.
 • ارزیابی کارکردهای مراکز مشاوره دانشگاهی شهر تهران:نظر پرسی و رضایت سنجی از مراجعان. تازه ها و پژوهش های مشاوره .جلد،7 ش28، زمستان 87.
 • بررسي رابطه رشد اجتماعي و رشد زباني در دانش‌آموزان دختر پايه‌ي اول، مجلة روانشناسي و علوم‌تربيتي دانشگاه تهران سال سی و هفتم، شماره1 ، بهار 1386.
 • بررسي نظریات دانشجویان دانشگاههای تهران نسبت به ملاکهای ارزشیابی عملکرد اساتید، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، دوره ی 3 ، شماره ی 1و2 ، بهار و تابستان 1386.
 • بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی بر عزت نفس و رفتارهای کلاسی دانش‌آموزان، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال بیست و سوم ، شماره 2 ، تابستان 1386.
 • پيامدهاي طلاق در گذار از مراحل آن فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات زنان، سال اول ، ش 3 ، زمستان 1382.
 • مقایسه سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران در ابتدا و انتهای دوره دانشگاه فصلنامه تخصصی پژوهشهای تربیتی سال دوم، شماره7، تابستان1385
 •  
 • بررسي تأثير روش تصحيح نارسا‌خواني ديويس در افزايش سطح مهارتهاي خواندن، فصلنامه‌ي علمي ـ پژوهشي انديشه‌هاي نوين تربيتي، ش 1، بهار 1384.
 • مقايسه سبك اسناد (مدل درماندگي آموخته شده در جوانان معتاد شهر يزد فصلنامه علمي ـ پژوهشي اعتياد پژوهي ، ش 3 ، تابستان 1382.
 • شوك پس از طلاق، اثر جدايي والدين بر فرزندان فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن مشاوره ايران، پاييز و زمستان 1378.

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

·         The 5th. World Congress of Research in Education, "Improving academic readiness; A meta-analytic review of the efficacy of intervening programs in pre-school children". St. Petersburg, Russia. (12-14 June, 2017).

·         دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای مدرن در علوم انسانی، چگونه یاد می گیریم: شناسایی عوامل کلیدی در فرآیند یادگیری از دیدگاه معلمان و دانش آموزان (نویسنده همکار:اسماعیلی.ن). تهران-ایران (ژوئیه 2016).

·         دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای مدرن در علوم انسانی، فراتر از یادگیری: مطالعه موانع، عوامل تاثیر گذار در فرایند یادگیری (نویسنده همکار ، حسنوندی، س). تهران-ایران (ژوئیه 2016).

·         دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای مدرن در علوم انسانی، اثربخشی آموزش رابطه والدین و فرزندان بر خودکارآمدی و عزت نفس دانشجویان با ناتوانی در یادگیری (نویسنده همکار، اسماعیلی.ن). تهران-ایران (ژوئیه 2016).

·         دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، توسعه پیش از تولد به عنوان یک حلقه قطعه در نظریه اریکسون: پذیرش در برابر بحران طرد، (نویسنده همکار ،کدخدایی.م) تهران-ایران (مارس 2016).

·          اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و آموزش آموزش مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری برای بهبود انگیزه های پیشرفت نوجوانان (نویسنده همکار ، خانی، ف) (ژوئن 2015).

·         اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و آموزش آموزش مهارت های مدیریت زمان و برنامه ریزی برای بهبودآموزش  نوجوانان (نویسنده، همکار خانی، ف) (ژوئن 2015).

·         اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و آموزش و پرورش، شیراز-ایران (اکتبر 2014). آموزش مبتنی بر رویکرد شناختی- اجتماعی (همکار نویسنده، عابدی،ف) دومین همایش بین المللی اضطراب، مشکلات اضطراب در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری تهران-ایران (اکتبر 2014).

·         چهاردهمین کنفرانس ملی آموزش پزشکی، تحقق برنامه آموزش پزشکی کارآمد از طریق یک سناریوی آموزشی مبتنی بر نظریه های جدید یادگیری . تهران-ایران (آوریل 2013).

 

بیست و یکمین کنگره انجمن بین المللی روانشناسی بین فرهنگی (IACCP)، (ژوئیه 2012)

Multicultural Education: The value of student diversity.

·         اولین همایش بین المللی اندیشه های نوین در تحقیقات و آموزش. دانشگاه الزهرا، یادگیری برای رفاه در اندیشه، احساس و رفتار. ایران (مه 2011).

·           دوازدهمین کنگره روانشناسی اروپا، ترکیه، (2011 ژوئیه)

The 12th European Congress of Psychology, Turkey (July2011).

 

·         کنفرانس تدریس و یادگیری در آموزش عالی آمریکا (ژانویه 2010)     

A study of mental health, cognitive functions and social skills of chat dependent youth (Co-authored by Ehsani,M).,

 • کنفرانس تدریس و یادگیری در آموزش عالی آمریکا (ژانویه 2010)

students (Co-authored by Tarverdizade, H).A comparative study of information seeking behavior of post graduate humanities and engineering 

 • پذیرش مقاله ازسوی بیست و نهمین کنگره بین المللی روان شناسی، آلمان (ژوئیه 2009)

Computer assisted and multidimensional learning: A teaching model for assisting Iranian university students to learn better (As a Co-author).

·         اولین همایش بین المللی اندیشه های نوین در پژوهش و آموزش،دانشگاه الزهرا، ایران(خرداد 90) یادگیری برای بهینگی:در اندیشه، احساس و رفتار

 

·          کنفرانس بین¬المللی صلح و آشتی ICPR، تیر 89 UCLA, USA,

The power of education & its contribution to sustainable peace. International conference on Peace & Reconciliation.

 • شرکت در اولین کنگره ملی هنر درمانی در ایران،مقایسه ی خلاقیت ودانش آموزان موسیقی آموخته و نیاموخته.(همراه با علیزاده،ش).آذر 85،دانشگاه شهید بهشتی تهران.

·         شرکت در کنفرانس بین المللی IJAS و ارایه مقاله آلمان (دسامبر 2008)

A comparative study of computer usage, thinking styles and creativity of university students in different disciplines (Co-authored by Amiri,K)

 • شرکت در سومین کنگره بین المللی «بهداشت روانی زنان» و ارائه مقاله، استرالیا (مارس 2008)

A study of relationship between mothers' up bringing styles with mental health, social skills and academic self-efficacy of adolescent girls (Co-authored by Talebi Marand,Sh).

 • سمپوزیوم Journey towards Thought Discovery" "، پونا- هندوستان. 2008

A comparative study of Intelligence & Academic Achievement of 10th grade students of east & west part of Pune city with particular reference to their socio-economic background. Paper published in Journey towards Thought Discovery, Symposium in honor of Professor V.Z.Sali. Pune, India, 2008.

·         کنگره «انجمن بین المللی روانشناسی مدرسه» و ارایه ی مقاله کشور فنلاند (ژوئیه 2007)           

The assessment of a head-start program in language proficiency (Co-authored by Jafarian,S).

 • كنفرانس «تدريس و يادگيري در آموزش عالي» آمريكا (ژانويه 2007)

A study of compatibility of thinking styles with field of studies and creativity of university students (Co-authored by Baba'ali,F).

·         «كنگره انجمن بين‌المللي روانشناسي‌ مدرسه» با ارايه‌ي مقاله كشور چين (2006)A study of mental health and academic success (Co-authored by Dehghan,N). students'

 

·         شرکت در کنفرانس بین المللی IJAS با ارایه مقاله.

Empowering students by improving their social competence (co-authored by Yarahmadian, N)

 • شرکت در کنفرانس بین المللی IJAS با ارایه مقاله

ICT ).use in teaching & publication in Tehran's high schools (Co-authored by Doostmohammadi, M

 • نماينده دانشگاه الزهرا در نمايشگاه بين‌المللي آموزش عالي كشورعمان (2002) GHEDEX
 • سخنراني با عنوان «ناتوانيهاي يادگيري» در هفته‌ي پژوهش دانشگاه الزهراء ، پائيز 1383
 • پيامدهاي طلاق درگذار از مراحل آن همايش آسيب‌شناسي علمي ازدواج دانشگاه سيستان و بلوچستان ، بهمن 1382
 • سازايي‌گري و برنامه‌هاي پژوهش‌آموزي هم‌انديشي استادان درباره پژوهش‌آموزي در دانشگاهها ، دانشگاه الزهراء(س)، بهمن 1380
 • نقش روانشناسي تربيتي در ارتقاي سطح علمي و مهارتهاي حرفه‌اي معلمان ارائه شده به همايش معلم جامعه، مسئولان، اصفهان، اسفند 1378

اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و آموزش

مروري بر روشهاي پرورش خلاقيت، جشنواره خوارزمي،تهران، دي‌ماه 1375

 

 

 

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 • برنامه جامع غربالگری برای ارزیابی آمادگی یادگیری در کودکان پیش دبستانی. ، دانشگاه الزهرا (2016)
 • بررسی مشکلات بینایی-فضایی در افراد با نارساخوانی. دانشگاه الزهرا (2014-2015)
 • منابع انگیزشی در دانشگاههای تربیت معلم: عوامل فردی و بافتی موثر بر انگیزه دانشجو معلمان، )معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا)، (3-1391)
 • بررسي كارآيي مركز مشاوره دانشگاه الزهراء (س) از ديد مراجعان آن ) معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا).
 • بررسي و مقايسه پيامدهاي رواني، عاطفي، اقتصادي، اجتماعي طلاق بر مردان و زنان مطلقه. پژوهشكده زنان، دانشگاه الزهرا

 

 

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

* پژوهشگر برتر/برگزیده در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی در چند سال گذشته

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

 
 • آسیب‌رسان‌ها و بحران‌های رشدی در گستره زندگی، (1399)؛ انتشارات جهاددانشگاهی.

 

 • Akhavan Tafti, M (2019).Dyslexia: Disabled or Differently Abled in Witruk, E., Sari Utami, D. TRAUMATIC EXPERIENCES AND DYSLEXIA. Peter Lang Publication, Berlin, Germany. DOI 10.3726/b15891
 • موهبت نارسا‌خواني ، 1397 ، ویراست دوم، ترجمه از (The Gift of Dyslexia )، انتشارات دانشگاه الزهرا.
 • نگاهی نو به مشکلات کهنه اختلال های یادگیری(1396) انتشارات جهاددانشگاهی
 • جامعه پذیری دانشگاهی:مهارت ها و راهبردهایی برای بهبود کیفیت زندگی و موفقیت دانشگاهی(1396). انتشارات جهاددانشگاهی
 • بهتر بخوانیم: روش‌های بهبود درک مطلب و انگیزش خواندن دانش‌آموزان،  (1392). انتشارات آوای نور
 •  موهبت نارسا‌خواني ، 1384 ، ترجمه از (The Gift of Dyslexia )، انتشارات دانشگاه الزهرا.

 

 

 

 

 

سایر پژوهش ها

 

کارگاه های آموزشی

 

·         The ABC...s of Dyslexia in Iran: A review of a set of studies on attitudes, barriers, challenges and differences. International Workshop on Dyslexia and Traumatic Experiences. University of Leipzig, Germany. December 6-67, 2019.

·         Dyslexia: disabled or differently abled", International Workshop on Dyslexia and Traumatic Experiences. University of Leipzig, Germany. September 22-23, 2017

·         کارگاه دانش‌افزایی استادان: بنیان های آموزش و یادگیری دانشگاهی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، اسفند1394

·         Dyslexia: A Deficit or Difference, College of Education Temple University, Jan 2014, USA

·         تشخیص و درمان اختلالات یادگیری، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه الزهرا، اردیبهشت و خرداد 1392.

·         ناتوانی یا تفاوت، مروری بر رویکردهای نوین به ناتوانیهای یادگیری، دانشگاه الزهرا پاییز 89.

·         ناتوانیهای یادگیری، مفاهیم، ویزگیهاوروشهای تشخیصی – ترمیمی.دانشگاه تهران، پاییز 85.

·         شركت در كارگاه آموزشي نارساخواني كشور نيوزلند (2004)

 

برگزاری کرسی علمی-ترویجی

کرسی علمی-ترویجی با عنوان: " رویکرد تفاوت-محور به نارساخوانی" در تاریخ 3/10/1396 در دانشگاه الزهرا برگزار شده‌ است.