معصومه شجاعی

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

معاون آموزشي دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا (س) (1386-1385)

مدير تحصيلات تکميلي دانشکده­ تربيت بدني و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا (س) (1386)

مدير گروه رفتار حرکتي دانشکده­ تربيت بدني و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا (س) (1390-1385)

عضو گروه واژه گزینی تخصصی ورزش فرهنگستان زبان و ادب فارسی (از 1387)

عضو گروه تخصصی یادگیری و کنترل حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم (از 1390)

عضو هیات ممیزه دانشگاه الزهرا (س) (1399-1393)

رئيس دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا (س) (1397-1393)

عضو هیات مدیره انجمن علمی رفتار حرکتي و روانشناسی ورزشی ایران (از 1395)

مدیر تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) (از 1398)

نایب رئیس فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران (از 1398)

عضو کمیته اخلاق دانشگاه الزهرا (س) (از 1398)

عضو شورای برگزاری کرسی های علمی دانشگاه الزهرا (س) (از 1394)

عضو شورای راهبردی اخلاق حرفه ای دانشگاه الزهرا (س) (از 1393)

عضو کمیسیون آموزش و پژوهش آکادمی ملی المپیک (از 1398)

مشاور کمیته داخل سالن فدراسیون هاکی آسیا (از 2020)