معصومه شجاعی

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش رشد و یادگیری حرکتی، دانشگاه تهران

 

كارشناسي ارشد: تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

كارشناسي : تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

زمینه های تدریس

   کنترل و یادگیری حرکتی

   رشد جسمانی و حرکتی

   روانشناسی ورزش

   روش های پژوهش در علوم ورزشی

   مهارت های روانی در ورزش