معصومه شجاعی

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا 

معصومه شجاعی

دانشیار گروه رفتار حرکتی

دانشکده علوم ورزشی

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رشد و یادگیری حرکتی از دانشگاه تهران

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی

   تلفن:85692682

   دورنگار :88041468

   پست الکترونیک :m.shojaei@alzahra.ac.ir