مهدی پدرام ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : اقتصاد بین الملل

 

كارشناسي ارشد: اقتصاد نظری

كارشناسي : اقتصاد

 

زمینه های تدریس

 اقتصاد کلان

 اقتصاد پولی

 اقتصاد بین الملل