مهدی پدرام ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

اقتصاد کلان و مالیه بین الملل (کارشناسی)

اقتصاد کلان (کارشناسی ارشد)

موضوعات انتخابی در اقتصاد (کارشناسی ارشد)

اقتصاد پولی (دکتری)

منابع درسی

اقتصاد کلان، نظریه ها و سیاست ها. تالیف: برانسون، ترجمه: دکتر شاکری

اقتصاد کلان. (جلد یک و دو) تالیف: دکتر یوسف فرجی

اقتصاد کلان. تالیف: دکتر محمد طبیبیان

اقتصاد کلان کاربردی. تالیف: دکتر احمد اخوی

اصول اقتصاد کلان. تالیف: منسفیلد

مالیه بین الملل. تالیف: دکتر مهدی پدرام

مقدمه ای بر اقتصاد کلان پیشرفته، رشد و نوسانات تجاری. (جلد یک و دو) تالیف: دکتر مهدی پدرام

اقتصاد پولی، نظریه ها و سیاست گذاری. تالیف: والش

اقتصاد پولی، نظریه ها و سیاست گذاری. گرد آوری: دکتر مهدی پدرام