مهدی پدرام ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


مهدی پدرام ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استاد گروه اقتصاد 

 

   دكتري (Ph.D) :اقتصاد بین الملل

   كارشناسي ارشد :اقتصاد نظری

   كارشناسي :اقتصاد

 

   آدرس :تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن :۹۸۲۱۸۸۰۵۸۴۹۱+

   پست الکترونیک :mehdipedram@alzahra.ac.ir