منا پارسایی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

منا پارسایی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه حسابداری 


 

 

 

 

 

 

دكتري (Ph.D) :حسابداری - دانشگاه الزهرا- سال اخذ مدرک: 1397. معدل: 18/02

كارشناسي ارشد: حسابداری - دانشگاه تهران - سال اخذ مدرک: 1391. معدل: 17/91

كارشناسي :حسابداری- دانشگاه تهران- سال اخذ مدرک: 1388. معدل: 18/72

 

 

آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، طبقه سوم.

تلفن:85692922

پست الکترونیک :m.parsaei@alzahra.ac.ir