مرضیه موسوی خامنه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر مرضیه موسوی خامنه

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

  دانشیار گروه علوم اجتماعی


   دكتري (Ph.D) :  جامعه شناسی دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد:  جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس 

   كارشناسي : جامعه شناسی دانشگاه تهران


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی

   تلفن:   88058489

   دورنگار :

   پست الکترونیک : m.mousavi@alzahra.ac.ir