سید محمد رضا میرهادی تفرشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

/Portals/637/%20_1.pdfبرنامه درسی :

تفسیر موضوعی قرآن روز های یکشنبه از ساعت 8 صبح الی 17

 

فایل طرح درسی :

-ضرورت رجوع به قرآن

-قرآن از زبان قرآن

-واکاوی ویژگی های 6 گانه در قرآنن          

- سخنان دانشمندان و مستشرقان غیر مسلمان   

-   واژۀ برهان در قرآن

-اهمیت تقوا و مطالب مربوط به آن

-سخن مستشرقان درباره معرفت آوری، بصیرت بخشی و هدایتگری قرآن :

 

/Portals/637/%20_1.docx