سید محمد رضا میرهادی تفرشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 چیستی علوم انسانی و رابطه آن با علوم انسانی از منظر شهید مطهری

واکاوی کارکرد های عفو در روابط اجتماعی از منظر قرآن کریم

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 کتاب توحید مفضل : ترجمه و تصحیح

 

 

سایر پژوهش ها