سید محمد رضا میرهادی تفرشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   مسئول عقیدتی سیاسی بسیج سپاه الهادی (ع) وابسته به پایگاه مقداد سپاه پاسداران

   مسئول فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دانشکدۀ پزشکی و داندانپزشکی

   نمایندۀ تام الاختیار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کمیتۀ انظباتی

   کارشناس فرهنگی و امام جماعت خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف

معاون نهاد فرهنگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا (س)

مسئول کار گروه عمومی هیئت جذب دانشگاه الزهراء (س) تا سال 1396

نمایندۀ نهاد در کار گروه عمومی هیئت جذب و کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه الزهرا (س)