سید محمد رضا میرهادی تفرشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : 

كارشناسي ارشد:   

كارشناسي :

 

زمینه های تدریس

  دروس معارف با گرایش قرآن - نهج البلاغه

   دروس معارف با گرایش تاریخ اسلام - تاریخ امامت

  سوابق آموزشی از سال 1379تاکنون

تدریس در دانشگاه علوم پزشکی بهشتی و دانشگاه آزاد

تدریس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تدریس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تدریس و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)