سید محمد رضا میرهادی تفرشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سید محمد رضا میرهادی تفرشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 مربی گروه معارف، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 

 

 

 

 


   دكتري (Ph.D) :در حال تحصیل ( مدرسی معارف )

   كارشناسي ارشد: با گرایش قرآن و متون اسلامی - تاریخ تمدن و تاریخ اسلام و تاریخ امامت

   كارشناسي :حوزوی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:02188048936

   دورنگار :02188048936

   پست الکترونیک m.mirhadi@alzahra.ac.ir