مهسا لاریجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


مهسا لاریجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) :جامعه شناسی گرایش اقتصاد و توسعه

   كارشناسي ارشد:پژوهش علوم اجتماعی

   كارشناسي :پژوهشگری علوم اجتماعی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:021-85692758

   دورنگار :

   پست الکترونیک :m.larijani@alzahra.ac.ir