مرضیه خزعلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   مدیر کل امور فرهنگی

 مدیرگروه معارف اسلامی