مرضیه خزعلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


مرضیه خزعلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه معارف اسلامی
دانشکده الهیات

 
   دكتري (Ph.D) : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

   كارشناسي ارشد: علوم قران و حدیث 

   كارشناسي :الهیات و معارف اسلامی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 02188041281

   دورنگار :02188041281

   پست الکترونیک :m-khazali@alzahra.ac.ir