مهدی علی محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

1. Alimohammadi, M., & Alamatsaz, M. H. (2011). Some new results on unimodality of generalized order statistics and their spacings. Statistics & probability letters81(11), 1677-1682.

2. Alimohammadi, M., Alamatsaz, M. H., & Cramer, E. (2014). Some convexity properties of the distribution of lower k-record values with extensions. Probability in the Engineering and Informational Sciences28(3), 389-399.

3. Alimohammadi, M., Alamatsaz, M. H., & Cramer, E. (2015). Discrete strong unimodality of order statistics. Statistics & Probability Letters103, 176-185.

4. Alimohammadi, M., Alamatsaz, M. H., & Cramer, E. (2016). Convolutions and generalization of logconcavity: Implications and applications. Naval Research Logistics (NRL)63(2), 109-123.

5. Esna-Ashari, M., Alimohammadi, M., & Cramer, E. (2020). Some new results on likelihood ratio ordering and aging properties of generalized order statistics. Communications in Statistics-Theory and Methods, 1-25.

6. Alimohammadi, M., Esna-Ashari, M., & Cramer, E. (2021). On dispersive and star orderings of random variables and order statistics. Statistics & Probability Letters, 109014.

 

کتب تألیف/ترجمه شده

1. بامنی‌مقدم، م. و علی‌محمدی، م. (1399). آمار در علم اطلاعات و دانش‌شناسی همراه با دستورهای نرم‌افزار SPSS، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

1. Alimohammadi,M., Alamatsaz, M.H. (2010). On unimodality of generalized order statistics and their dual, Proceedings of the 10thIranian Statistical Conference, 41-48.

2. Alimohammadi, M., Esnaashari, M., Alamatsaz, M.H. (2012). Some results for discrete strong unimodality of order statistics with applications, Proceedings of the 11th Iranian Statistical Conference, 50-57.

3. Alimohammadi, M., Alamatsaz, M.H. (2014). Convolution properties of unimodal distributions, Proceedings of the 12th Iranian Statistical Conference, Oral presentation.

4. Alimohammadi, M. (2021). Some new results on likelihood ratio ordering of spacings of generalized order statistics with applications, Proceedings of the 7th Seminar on Reliability Theory and its Applications, 49-61.

5. Esnaashari, M., Alimohammadi, M. (2021). Some reliability properties of sequential (n-r+1)-out-of-n systems, Proceedings of the 7th Seminar on Reliability Theory and its Applications, 101-113.

 

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

1. Alimohammadi, M.,Alamatsaz, M.H.(2011). Properties of unimodal distributions and some of their applications, Andishe-ye-Amari, 16(1), 47-62. (In Persian)