مهدی علی محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


 دكتري (Ph.D) : آمار، دانشگاه اصفهان، 1391-1394

 كارشناسي ارشد: آمار، دانشگاه اصفهان، 1387-1389

 كارشناسي : آمار، دانشگاه اصفهان، 1382-1387

 

زمینه های تدریس

 مبانی احتمال

 احتمال 1و2

 روش‌های آماری

 آمارریاضی 1و2

 روش‌های ناپارامتری

 طرح آزمایش‌ها 1

 آشنایی با قابلیت اعتماد

 آشنایی با داده‌های ترتیبی

 آمار و احتمال مهندسی

 تحلیل آماری برای مقطع ارشد رشته‌های غیر آمار