مهدی علی محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی نیم‌سال 991

روش هاي ناپارامتري (کارشناسی آمار)

آشنايي با نظريه قابليت اطمينان (کارشناسی آمار)

طرح آزمايشهاي ۱ (کارشناسی آمار)

تحليل آماري (ارشد مدیریت)

 

فایل ها و منابع درسی

سرفصل و فهرست منابع روش‌های ناپارامتری

سرفصل و فهرست منابع آشنايي با نظريه قابليت اطمينان

سرفصل و فهرست منابع طرح آزمايشهاي ۱

سرفصل و فهرست منابع تحليل آماري (ارشد مدیریت)