مهدی علی محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مهدی علی‌محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا


استادیار گروه آمار

 

 

دكتري (Ph.D) : آمار، گرایش احتمال و کاربردهای آن

 

آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 02188048931

دورنگار : 02188047861

پست الکترونیک:m.alimohammadi@alzahra.ac.ir